Logga in

Glömt ditt lösenord?

Viktiga lagändringar inom hälso- och sjukvårdsrätten halvårsskiftet 2023

sjukvard-lagandringar-inom-halso-och-sjukvardsratten-halvarsskiftet-2023.jpg

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

Regleringen för biobanker utvidgas och förtydligas 


Identifierbart humanbiologiskt material, så kallade prover, får med respekt för den enskilda människans integritet för vissa ändamål samlas in till och bevaras i en biobank och användas. Ändamålen är vård, forskning eller produktframställning, eller utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för sådana verksamheter. Samtycke till att samla in, bevara eller använda prover för provgivarens vård eller behandling krävs som utgångspunkt inte. I fråga om information och samtycke till provhantering för forskning gäller som huvudregel Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning. Biobankslagen innehåller även bestämmelser om tillgängliggörande av prover utanför biobanken, och om tillsyn, överklagande, straff och skadestånd.

Ändrad sanktion för den som inte anmäler verksamhet till vårdgivarregistret 


Vårdgivare som inte anmäler sin verksamhet till vårdgivarregistret kan inte längre dömas till straff för detta. I stället får Inspektionen för vård och omsorg förelägga vårdgivaren att fullgöra anmälningsskyldigheten. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Åtgärder som stärker försörjningsberedskapen av sjukvårdsprodukter 


I hälso- och sjukvårdslagen definieras vad som menas med begreppet sjukvårdsprodukt och det tydliggörs vilken utrustning som ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård. Vidare införs en viss lagerhållningsskyldighet för öppenvårdsapotek och en leveransskyldighet för partihandlare gentemot sjukhusapotek. Läkemedelsverket får rätt att ta ut en sanktionsavgift från läkemedelsföretag som för sent meddelar att försäljningen av ett läkemedel upphör tillfälligt eller permanent. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen gör det möjligt för bland annat en region med bibehållen sekretess att ta del av uppgifter från Läkemedelsverket om brist på läkemedel eller medicintekniska produkter. Det statliga bolaget Apotek Produktion & Laboratorier AB får ett utökat samhällsuppdrag att upprätthålla sin verksamhet även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 


Endast den som har fått ett bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda yrkestiteln undersköterska får använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, i verksamhet enligt socialtjänstlagen eller i verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få den skyddade yrkestiteln krävs en utbildning från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande kompetens. Enligt övergångsbestämmelser kommer bland annat den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska att under en tioårsperiod få fortsätta att använda titeln även utan bevis om rätt att använda den.

Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material och rättspsykiatrisk verksamhet


Den nya lagen innehåller regler om Rättsmedicinalverkets hantering av material från den mänskliga kroppen, till exempel vävnadsprover från rättsmedicinska obduktioner. Genom att skapa tydliga rättsliga förutsättningar för myndighetens hantering stärks skyddet för människors integritet. Lagen behandlar bland annat frågor om bevarande, utlämnande och förstöring av humanbiologiskt material. Lagändringarna innebär bland annat att det införs ett sekretesskydd för uppgifter som rör Rättsmedicinalverkets säkerhetsarbete. Dessutom ska Rättsmedicinalverket vid rättspsykiatriska undersökningar få hämta in uppgifter från hälso- och sjukvård som bedrivs i privat regi.

Mer information om lagändringarna finns att läsa i JP Sjukvårdsnet.  

Publicerad 22 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ansvarsnämnden återkallar legitimationen för en sjuksköterska som har uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal för 1177 Vårdguiden.

8 apr 2024

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023