Vilken rätt till utbildning i gymnasieskolan har häktade elever?

skola-Vilken-ratt-till-utbildning-i-gymnasieskolan-har-haktade-elever.jpg

Av 23 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare framgår att den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl. Av 23 a § i samma lag framgår att häktestiden i sådana fall får uppgå till högst tre månader. Det handlar alltså om en period om högst tre månader. Det är ett litet antal elever i åldern 15–17 år som uppfyller kriterierna för att bli häktad.

Om den häktade döms till ett fängelsestraff ska han eller hon placeras på anstalt. I sådana fall stadgar 24 kap. 10 § skollagen att den intagna har rätt till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning. Däremot finns ingen motsvarande bestämmelse om en uttrycklig rätt till utbildning i gymnasieskolan för elever som sitter häktade. I dessa fall torde man falla tillbaka på hemkommunens övergripande ansvar att erbjuda en utbildning i gymnasieskolan enligt 15 kap. 30 § skollagen. Omständigheterna i häktet kan däremot vara mycket specifika med restriktioner och vara under en kort tid för den enskilde eleven, så utbildningen får anpassas utifrån detta.

Av Maria Bjurholm, jurist och rådgivare på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 19 apr 2023

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023