Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får förskolan berätta vem som bitit ett barn?

skola-Far-forskolan-beratta-vem-som-bitit-ett-barn.jpg

Ett barn blir bitet av ett annat barn i förskolan. Det bitna barnets förälder frågar vilket barn som har bitit och får namnet av en pedagog. Gör pedagogen rätt eller bryter pedagogen mot sekretessen? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

Sekretessen inom förskolan är stark. Detta innebär att det råder en presumtion för sekretess i förskolan. Bestämmelsen finns i 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

I 10 kap. 3 § första stycket OSL finns en sekretessbrytande bestämmelse om partsinsyn. Där framgår att sekretess inte hindrar att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Synnerlig vikt är ett högt ställt krav och tillämpas mycket restriktivt.

Jag utgår från att händelsen med barnet som blev biten utmynnar i en utredning om kränkande behandling. I det ärendet har vårdnadshavarna ställning som part i ärendet och därmed rätt att få veta vilket barn som misstänks ha kränkt deras barn. Kammarrätten i Jönköping har 2014-05-26 i mål nr 746-14 bedömt att två vårdnadshavare hade rätt att ta del av handlingar i ett ärende om kränkande behandling av deras son som gick i skolan.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 24 okt 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy