Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nej till kamerabevakning dygnet runt på centralt beläget affärsstråk

dataskydd_Nej-till-kamerabevakning-dygnet-runt-på-centralt-beläget-affärsstråk.jpg

Förvaltningsrätten anser att kameraövervakning på ett brottsutsatt gångstråk under dygnets alla timmar är alltför ingripande ur integritetssynpunkt. Domstolen avslår därför en kommuns begäran om kameraövervakning på dagtid. Övervakning tillåts dock på nattetid eftersom bevakningsintresset då är högre och integritetsintresset lägre.

Bakgrund

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade att meddela en kommun tillstånd till kameraövervakning med inspelning vid ett centralt beläget affärsstråk alla dagar mellan klockan 22:00–06:00. Ansökan om tillstånd till kamerabevakning för resterande tid avslogs. IMY motiverade avslaget med att integritetsintresset på platsen vägde mycket tungt under dagtid och tidig kväll då det kunde antas pågå stor aktivitet i området med många människor i rörelse.

Kommunen överklagade beslutet och begärde i första hand att kamerabevakning skulle tillåtas dygnet runt. I andra hand begärde kommunen att tillstånd skulle beviljas från en tidigare tidpunkt på dygnet än klockan 22:00. Kommunen menade att platsen var brottsutsatt och präglades av såväl en faktisk som upplevd otrygghet. Kamerabevakning skulle därmed vara en trygghetsskapande åtgärd.

Rättslig reglering

Den centrala lagen på området är kamerabevakningslagen. Av 2 § framgår att syftet med lagen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning. Enligt 7 § krävs tillstånd för kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en myndighet.

Tillstånd för kamerabevakning ska enligt 8 § meddelas om intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). Vid bedömningen av bevakningsintresset ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att exempelvis förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller störningar av allmän ordning och säkerhet. Vid bedömningen av integritetsintresset ska det särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas.

Definitionen av en brottsutsatt plats är inte varje plats där det någon gång har inträffat enstaka brott. Det krävs dock inte att brottsligheten är ovanligt hög på platsen för att den ska anses vara brottsutsatt. Det som bör kunna visas är att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske. Även om uppgiften att bekämpa och lagföra brott i första hand är en fråga för brottsbekämpande myndigheter som Polismyndigheten, finns numera en uttalad ambition att stärka samverkan mellan rättsväsendets myndigheter och andra aktörer såsom kommuner och landsting vad gäller bland annat trygghetsskapande arbete. Vidare har kommunen ett eget ansvar för allmän ordning och säkerhet inom kommunen.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar att frågan i målet är om tiden för tillståndet för kamerabevakning ska utökas. Det är kommunen som har bevisbördan för att förutsättningarna för kamerabevakning är uppfyllda.

Vidare konstaterar förvaltningsrätten att platsen är att betrakta som brottsutsatt, vilket talar för att det finns ett berättigat intresse av kamerabevakning. Brotten har främst begåtts under kvälls- och nattetid medan ordningsstörningarna varit jämt fördelade över dygnet. Domstolen menar dock att känslan av otrygghet på platsen rimligtvis inte är lika påtaglig under dagtid som under nattetid. De som riskerar att utsättas för brott under dagtid skulle sannolikt befinna sig i en mindre utsatt position än om incidenten hade skett på nattetid. Förvaltningsrätten anser, precis som IMY, att bevakningsintresset därför är mindre dagtid.

Frågan är därmed hur bevakningsintresset förhåller sig till integritetsintresset. Förvaltningsrätten lägger vikt vid att området är ett gångfartsområde där det finns hotell, butiker, restauranger, uteserveringar och privatbostäder. Mot den bakgrunden menar domstolen att bevakningen avser en betydande sträcka vilket innebär att enskilda personer kan bevakas under lång tid. Tillståndet är förenat med en rätt att spela in bilder, vilket ökar integritetsintrånget. Integritetsintresset är därmed mycket starkt på området, främst under dagtid, men försvagas något av att de som kan komma att utsättas för bevakningen är samma personer som bevakningen syftar till att skydda.

Sammantaget anser förvaltningsdomstolen att en avvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset leder till slutsatsen att den enskildes intresse av att inte bli bevakad väger tyngre än behovet av kamerabevakning under dagtid och tidig kväll. Kommunen har inte visat att förutsättningarna för att bedriva kamerabevakning på området mellan klockan 06.00–22.00 är uppfyllda, varför domstolen avslår överklagandet.

Av Linn Dedorson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Publicerad 18 mar 2022

Linn Dedorson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024