Logga in

Glömt ditt lösenord?

Sjuksköterska som sökt på sin sambo i journalsystem döms för dataintrång

sjukvård_Sjuksköterska-som-sökt-på-sin-sambo-i-journalsystem-döms-för-dataintrång.jpg

En kvinna arbetade som sjuksköterska vid en vårdcentral och gjorde i samband med sitt arbete sökningar på sin sambo i vårdcentralens journalsystem respektive bokningssystem. Hovrätten bedömer att kvinnan inte har deltagit i vården av sin sambo och att hon därför olovligen berett sig åtkomst till uppgifter om sambon. Kvinnan döms för dataintrång till penningböter.

Bakgrund

En kvinna arbetade som sjuksköterska vid en vårdcentral. I samband med sitt arbete gjorde kvinnan sökningar på sin sambo i vårdcentralens journalsystem respektive bokningssystem. Med anledning av kvinnans sökningar i journalsystemet väcktes åtal mot henne. Enligt åklagaren hade kvinnan gjort sig skyldig till dataintrång vid fem tillfällen.

I tingsrätten anförde kvinnan att hon vid samtliga tillfällen hade haft sin sambos samtycke till att gå in i hans journal samt att de åtgärder hon hade vidtagit i systemet ingick i hennes ordinarie arbetsuppgifter. Tingsrätten konstaterade att det saknade betydelse om sambon hade lämnat sitt samtycke så länge som kvinnan inte hade deltagit i vården av honom. Frågan var därför om kvinnan kunde anses ha deltagit i vården av sambon.

Gällande en av de fem sökningarna konstaterade tingsrätten att det saknades uppgifter om vad som föranlett kvinnans sökning i systemet samt att det inte hade framkommit att det fanns någon läkartid eller någon annan vårdrelaterad notering i nära anslutning till sökningen. Tingsrätten ansåg därför att den aktuella sökningen inte skett inom ramen för kvinnans deltagande i vården av sin sambo och kvinnan dömdes för dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken (BrB). Gällande de fyra övriga sökningarna bedömde tingsrätten att kvinnan vid de tillfällena hade deltagit i vården av sin sambo och att hon därför hade rätt att göra sökningarna i hans journal.

Kvinnan överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle frikänna henne helt, alternativt sänka straffet. 

Hovrättens bedömning

Hovrätten konstaterar att det som avses skyddas genom straffbestämmelsen om dataintrång i 4 kap. 9 c § BrB är integriteten hos det aktuella informationssystemet och uppgifterna däri. Av detta följer att bestämmelsens brottsförutsättning ”olovligen” inte är uppfylld om åtgärden sker med samtycke av den som för systemets räkning förfogar över uppgiften. Inte heller är åtgärden olovlig om den vidtas i överenstämmelse med gällande rätt, till exempel bestämmelserna i patientdatalagen (PDL) om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom vårdgivares verksamhet.

I det aktuella fallet saknas samtycke av den som förfogar över uppgiften. Att kvinnan har fått samtycke från sin sambo saknar betydelse. Hovrätten bedömer vidare att kvinnan inte har bidragit med någon kompetens i vården av sambon, och att hon därför inte har deltagit i vården honom. Hon har heller inte behövt uppgiften för sitt arbete inom hälso- och sjukvården av annat skäl och hennes åtkomst har därför inte varit tillåten enligt PDL. Den var därmed olovlig i straffbestämmelsens mening.

Hovrätten bedömer att kvinnan ska dömas för att olovligen ha berett sig tillgång om uppgift till patient i journalsystemet. Detta har skett uppsåtligen och utgör dataintrång. Hovrätten ändrar påföljden från dagsböter till penningböter.

Av Lydia Ekvall, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 12 maj 2022

Lydia Ekvall

Jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ansvarsnämnden återkallar legitimationen för en sjuksköterska som har uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal för 1177 Vårdguiden.

8 apr 2024

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023