Kan en huvudman erbjuda särskilt stöd i form av distans/fjärrundervisning?

skola_Kan-en-huvudman-erbjuda-särskilt-stöd-i-form-av-distansfjärrundervisning.jpg

Vilka möjligheter finns för en huvudman att använda sig av fjärr-/distansundervisning som ett särskilt stöd för elever i gymnasieskolan som behöver det under en begränsad tid? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

Av 3 kap. 11 a § skollagen framgår att särskilt stöd kan ges i form av distansundervisning och annan undervisning enligt 22 kap. skollagen. Bestämmelsen hänvisar till 22 kap. skollagen som reglerar distansundervisning. Var uppmärksam på att särskilt stöd alltså kan ges som distansundervisning men inte som fjärrundervisning.

Av 22 kap. 7 § skollagen framgår att distansundervisning får användas som särskilt stöd enligt 3 kap. 11 a § i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om eleven medger att sådan undervisning används. Av 22 kap. 9 § skollagen framgår att distansundervisning endast får utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används. Detta betyder att ni som huvudman måste ha fått ett godkännande från Skolinspektionen för att få bedriva den distansundervisning som ni har tänkt.

Av 4b kap. gymnasieförordningen framgår närmare vad som gäller för ansökan och godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används. Där framgår bland annat i 3 § att en ansökan om godkännande måste ha kommit in senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Om det är så att huvudmannen inte har skickat in en ansökan innan detta datum men ändå vill ge en elev särskilt stöd i form av distansundervisning finns det en möjlighet att enligt 23 kap. 17 § skollagen överlämna uppgiften till en annan huvudman som innehar ett godkännande för distansundervisning.

Publicerad 7 apr 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024