JP Infonet.se

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en heltäckande lag som samlar bestämmelser om social trygghet genom olika socialförsäkringar och bidrag. Den statliga socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden, exempelvis till barnfamiljer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Vissa av ersättningarna får man rätt till genom att bo i Sverige (bosättningsbaserade) medan andra kräver att man arbetar i landet (arbetsbaserade).

Lagen omfattar i princip alla socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i åtta avdelningar; först övergripande bestämmelser om personkretsen och själva socialförsäkringsskyddet, sedan bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, ordnat efter olika behov under medborgarnas livscykel samt till sist gemensamma bestämmelser om handläggning, omprövning och överklagande. Själv socialförsäkringen består av de sex nedanstående avdelningarna.

Familjeförmåner

Några viktiga familjeförmåner är graviditetspenning, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adoptionsbidrag och omvårdnadsbidrag.

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

Inom ramen för de här förmånerna kan man bland annat få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, ersättning vid arbetsskada, smittbärarersättning och närståendepenning.

Förmåner vid funktionshinder

En viktig förmån för personer med funktionshinder är assistansersättning, som är den statliga delen av personlig assistans. Andra förmåner är merkostnadsersättning och bilstöd.

Förmåner vid ålderdom

Här handlar det framförallt om olika bestämmelser om pension, som ålderspension, tilläggspension och garantipension samt regler om äldreförsörjningsstöd.

Förmåner till efterlevande

Förmånerna till efterlevande anhöriga inkluderar barnpension, efterlevandestöd och änkepension.

Bostadsstöd

Det finns också regler om bostadsstöd. Dels genom bostadsbidrag till barnfamiljer och dels genom bostadstillägg och boendetillägg till dem som redan får andra förmåner, som aktivitetsersättning och sjukpenning.

Tjänster för dig som jobbar med socialförsäkring

Våra juridiska webbtjänster inom socialförsäkringsområdet riktar sig till dig som arbetar med socialförsäkringsrättsliga tvister på till exempel advokatbyrå, fackförbund eller inom domstolsväsendet. Se alla webbtjänster inom socialförsäkring här.

Senast uppdaterad 17 jun 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området