JP Infonet.se

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en heltäckande lag som samlar bestämmelser om social trygghet genom olika socialförsäkringar och bidrag. Den statliga socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden, exempelvis till barnfamiljer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Vissa av ersättningarna får man rätt till genom att bo i Sverige (bosättningsbaserade) medan andra kräver att man arbetar i landet (arbetsbaserade).

Lagen omfattar i princip alla socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i åtta avdelningar; först övergripande bestämmelser om personkretsen och själva socialförsäkringsskyddet, sedan bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, ordnat efter olika behov under medborgarnas livscykel samt till sist gemensamma bestämmelser om handläggning, omprövning och överklagande. Själv socialförsäkringen består av de sex nedanstående avdelningarna.

Familjeförmåner

Några viktiga familjeförmåner är graviditetspenning, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adoptionsbidrag och omvårdnadsbidrag.

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

Inom ramen för de här förmånerna kan man bland annat få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, ersättning vid arbetsskada, smittbärarersättning och närståendepenning.

Förmåner vid funktionshinder

En viktig förmån för personer med funktionshinder är assistansersättning, som är den statliga delen av personlig assistans. Andra förmåner är merkostnadsersättning och bilstöd.

Förmåner vid ålderdom

Här handlar det framförallt om olika bestämmelser om pension, som ålderspension, tilläggspension och garantipension samt regler om äldreförsörjningsstöd.

Förmåner till efterlevande

Förmånerna till efterlevande anhöriga inkluderar barnpension, efterlevandestöd och änkepension.

Bostadsstöd

Det finns också regler om bostadsstöd. Dels genom bostadsbidrag till barnfamiljer och dels genom bostadstillägg och boendetillägg till dem som redan får andra förmåner, som aktivitetsersättning och sjukpenning.

Tjänster för dig som jobbar med socialförsäkring

Våra juridiska webbtjänster inom socialförsäkringsområdet riktar sig till dig som arbetar med socialförsäkringsrättsliga tvister på till exempel advokatbyrå, fackförbund eller inom domstolsväsendet. Se alla webbtjänster inom socialförsäkring här.

Senast uppdaterad 17 jun 2020

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Vi går igenom gällande rätt och aktuell praxis för att ge uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley
  • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Finn Kronsporre

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området