Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken, SFB, är en heltäckande lag som samlar bestämmelser om social trygghet genom olika socialförsäkringar och bidrag. Den statliga socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden, exempelvis till barnfamiljer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre.

socialforsakringsbalken.jpg

Vissa av ersättningarna får man rätt till genom att bo i Sverige (bosättningsbaserade) medan andra kräver att man arbetar i landet (arbetsbaserade).

Lagen omfattar i princip alla socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i åtta avdelningar; först övergripande bestämmelser om personkretsen och själva socialförsäkringsskyddet, sedan bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, ordnat efter olika behov under medborgarnas livscykel samt till sist gemensamma bestämmelser om handläggning, omprövning och överklagande. Själva socialförsäkringen består av de sex nedanstående avdelningarna.

Familjeförmåner

Några viktiga familjeförmåner är graviditetspenning, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adoptionsbidrag och omvårdnadsbidrag.

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

Inom ramen för de här förmånerna kan man bland annat få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, ersättning vid arbetsskada, smittbärarersättning och närståendepenning.

Förmåner vid funktionshinder

En viktig förmån för personer med funktionshinder är assistansersättning, som är den statliga delen av personlig assistans. Andra förmåner är merkostnadsersättning och bilstöd.

Förmåner vid ålderdom

Här handlar det framförallt om olika bestämmelser om pension, som ålderspension, tilläggspension och garantipension samt regler om äldreförsörjningsstöd.

Förmåner till efterlevande

Förmånerna till efterlevande anhöriga inkluderar barnpension, efterlevandestöd och änkepension.

Bostadsstöd

Det finns också regler om bostadsstöd. Dels genom bostadsbidrag till barnfamiljer och dels genom bostadstillägg och boendetillägg till dem som redan får andra förmåner, som aktivitetsersättning och sjukpenning.

För dig som jobbar med socialförsäkring

Våra juridiska webbtjänster inom socialförsäkringsområdet riktar sig till dig som arbetar med socialförsäkringsrättsliga tvister på till exempel advokatbyrå, fackförbund eller inom domstolsväsendet. Upptäck vårt breda utbud av tjänster kopplat till socialrätt.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om socialförsäkringsbalken (SFB)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av bland annat jur.dr. hovrättsråd Martina Axmin och jurist Finn Kronsporre. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. 
Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 4 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023