hammer lagkommentar till plan- och bygglagen

Lagkommentaren är skriven av Anders Bengtsson och Sven Boberg. Kommentaren beskriver det nuvarande rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för praktiserande jurister.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till plan- och bygglagen

Sverige har haft regler för planering av markanvändning och bebyggelse ända sedan medeltiden. När samhället industrialiserades och urbaniserades under 1800- och 1900-talet uppkom ett ännu starkare behov av att ordna bebyggelsen och hushålla med mark och vatten. Utvecklingen har präglat den moderna plan- och bygglagstiftningen som har sitt ursprung i 1874 års byggnadsstadga och har fått sin senaste form genom 2011 års plan- och bygglag (2010:900, PBL).

Vid stiftandet av den nya plan- och bygglagen var avsikten att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som kontrollen av byggandet skärptes. Efter det att lagen trädde i kraft har omfattande ändringar och förtydliganden gjorts. Bland annat har nya bestämmelser om beaktande av miljö- och klimataspekter vid byggande och planering införts i lagen. Lagstiftningen är inte alltid lätt att förstå. För att öka förståelsen för lagstiftningen och kunna tillämpa dess bestämmelser är en lagkommentar ett bra verktyg.

Den här kommentaren vänder sig till alla som tillämpar lagen i praktiken. Det kan vara bygglovshandläggare vid kommuner eller andra som deltar i handläggningen av bygg- och planärenden. För praktiserande jurister och domstolar är kommentaren ett viktigt arbetsredskap.

Författare

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023