Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lagen om framtidsfullmakter

Lagen om framtidsfullmakter ger en person rätt att själv bestämma att en annan person ska ta hand om hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter i framtiden. Fullmakten träder i kraft när den enskilde inte längre kan ta hand om sina angelägenheter själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande. Framtidsfullmakten kan ersätta god man eller förvaltare. Reglerna om framtidsfullmakt är tänkta att öka människors självbestämmande och förstärka möjligheterna för enskilda att bestämma hur deras angelägenheter ska skötas i framtiden.

lagen-om-framtidsfullmakter.jpg

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som är avsedd att gälla för det fall fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att han eller hon inte har förutsättningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt kan gälla både ekonomiska och personliga angelägenheter. Ekonomiska angelägenheter kan omfatta förvaltning av egendom och betalning av räkningar. En personlig angelägenhet kan vara att se till att personen får den omsorg som han eller hon behöver.

När bör­jar fram­tids­full­mak­ten att gäl­la?

En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren inte längre har beslutsförmåga, men han eller hon kan ansöka om att tingsrätten ska pröva om framtidsfullmakten har trätt i kraft.  

Bra att veta om lagen om framtidsfullmakter

 • Den som upprättar en framtidsfullmakt måste vara minst 18 år och ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter.
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.
 • Framtidsfullmakten ska ange en eller flera personer som fullmaktshavare.
 • Åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård och vissa frågor av utpräglat personlig karaktär omfattas inte av framtidsfullmakten.
 • Fullmaktshavaren har en lojalitets- och samrådsplikt och ska handla enligt fullmaktsgivarens intressen.

Regler om anhörigbehörighet

Samtidigt som lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft tillkom också nya regler om anhörigbehörighet. Reglerna skapar en rättslig ram för sådana vardagliga rättshandlingar som många anhöriga redan utför och finns i 17 kap. föräldrabalken. Tanken med anhörigbehörigheten är att avlasta systemet för godmanskap och förvaltarskap, reglera hur anhöriga kan rättshandla i vardagliga situationer åt sin familjemedlem samt även i viss mån ge ett komplement i de situationer där en familjemedlem snabbt behöver agera i vardagliga saker.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter innehåller följande avsnitt

 • Innebörden av en framtidsfullmakt 1–2 §§
 • Upprättande av en framtidsfullmakt 3–5 §§
 • Ändring och återkallelse av en framtidsfullmakt 6–8 §§
 • Hur en framtidsfullmakt träder i kraft 9–14 §§
 • Fullmaktshavarens fullgörande av uppdraget 15–20 §§
 • Förhållandet till tredje man 21–22 §§
 • Granskning av fullmaktshavarens verksamhet 23–26 §§
 • En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer 27–28 §§
 • Fullmaktshavarens rätt att låta någon annan rättshandla för fullmaktsgivaren 29–30 §§

Tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom socialrätt.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Upptäck vår rådgivning inom sociala frågor.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om lagen om framtidsfullmakter, ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 25 september 2023. 

Publicerad 17 nov 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024