LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård - JP Infonet
JP Infonet.se

LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Huvudregeln är att all vård kräver patientens samtycke. Ibland krävs dock att människor med allvarliga psykiska störningar tvångsvårdas, till exempel om de är en fara för sig själva eller andra. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ger lagligt stöd för denna sorts behandling.

Sluten eller öppen tvångsvård

Enligt grundlagen är alla skyddade mot frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp. Tvångsvård kan dock ändå ges om en patient lider av en allvarlig psykisk störning. På grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har personen då ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Om behovet inte bedöms kunna tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård kan det bli fråga om så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.

Det kan även bli aktuellt med öppen psykiatrisk tvångsvård om personen inte behöver vara inlagd på sjukhus men ändå måste iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. Det kan innebära behandling från psykiatrin genom till exempel regelbundna besök för samtal eller för att ta sin medicin.

LPT

Lagstöd krävs

LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) ger lagligt stöd för psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Såväl LPT som LRV innehåller materiella och processuella regler som ska tillgodose grundläggande rättssäkerhetskrav – som till exempel proportionalitet, förutsägbarhet och möjlighet till rättslig kontroll.

Samtycke och integritet

En förutsättning för tvångsvård är att patienten motsätter sig den vård som behövs, eller att det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med samtycke. Patientens vilja och egna upplevelser ska fortfarande dock beaktas så långt det är möjligt. Så lite tvång som möjligt ska användas.                                                          

Att tvångsvårdas är dock ett allvarligt ingrepp i individens integritet och kan upplevas som kränkande. Läkare kan till exempel bestämma att en tvångsvårdad patient måste ta sin medicin, kroppsvisiteras, bältesläggas, inte får använda telefon eller internet, inte får ta emot besök eller inte får lämna sitt rum, sin avdelning eller sin vårdinrättnings område. Det finns tydliga regler om hur och när dessa tvångsåtgärder anses vara befogade, hur länge de får gälla och hur de kan överklagas.

Senast uppdaterad 1 feb 2019

Mer om Hälso- och sjukvård
Utbildningar
  • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Linda Larsson
  • OBS!  Nytt tillfälle! Denna kurs om Lex Maria tar sikte på vårdgivarens ansvar att bedriva en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt dess skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Ulrika Sandén

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området