LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Ibland krävs det att människor med allvarliga psykiska störningar tvångsvårdas, till exempel om de är en fara för sig själva eller andra. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ger lagligt stöd för denna sorts behandling.

LPT_kunskapsbanken.jpg

Sluten eller öppen tvångsvård

Enligt grundlagen är alla människor skyddade mot frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp. Tvångsvård kan dock ändå ges om en patient lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Om behovet inte bedöms kunna tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård kan det bli fråga om så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.

Det kan även bli aktuellt med öppen psykiatrisk tvångsvård om personen inte behöver vara inlagd på sjukhus men ändå måste iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. Det kan innebära behandling från psykiatrin genom till exempel regelbundna besök för samtal eller för att ta sin medicin.

Lagstöd krävs

LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) ger lagligt stöd för psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Såväl LPT som LRV innehåller materiella och processuella regler som ska tillgodose grundläggande rättssäkerhetskrav – som till exempel proportionalitet, förutsägbarhet och möjlighet till rättslig kontroll.

Samtycke och integritet

En förutsättning för tvångsvård är att patienten motsätter sig den vård som behövs, eller att det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med samtycke. Trots detta ska patientens vilja och egna upplevelser fortfarande beaktas så långt det är möjligt. Så lite tvång som möjligt ska användas.                   

Att tvångsvårdas är ett allvarligt ingrepp i individens integritet och kan upplevas som kränkande. Läkare kan till exempel bestämma att en tvångsvårdad patient måste ta sin medicin, kroppsvisiteras, bältesläggas, inte får ta emot besök eller inte får lämna sitt rum, sin avdelning eller sin vårdinrättnings område. Det finns tydliga regler om hur och när dessa tvångsåtgärder anses vara berättigade, hur länge de får gälla och hur de kan överklagas.

Tjänster för dig som jobbar med LPT

Arbetar du till exempel som beslutsfattare i en region eller på domstol? JP Rättsfallsnet—LPT  ger dig till tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023