JP Infonet.se

LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Ibland krävs det att människor med allvarliga psykiska störningar tvångsvårdas, till exempel om de är en fara för sig själva eller andra. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ger lagligt stöd för denna sorts behandling.

Sluten eller öppen tvångsvård

Enligt grundlagen är alla människor skyddade mot frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp. Tvångsvård kan ändå ges om en patient lider av en allvarlig psykisk störning. På grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har personen då ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Om behovet inte bedöms kunna tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård kan det bli fråga om så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.

Det kan även bli aktuellt med öppen psykiatrisk tvångsvård om personen inte behöver vara inlagd på sjukhus men ändå måste iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. Det kan innebära behandling från psykiatrin genom till exempel regelbundna besök för samtal eller för att ta sin medicin.

LPT

Lagstöd krävs

LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) ger lagligt stöd för psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Såväl LPT som LRV innehåller materiella och processuella regler som ska tillgodose grundläggande rättssäkerhetskrav – som till exempel proportionalitet, förutsägbarhet och möjlighet till rättslig kontroll.

Samtycke och integritet

En förutsättning för tvångsvård är att patienten motsätter sig den vård som behövs, eller att det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med samtycke. Trots detta ska patientens vilja och egna upplevelser fortfarande beaktas så långt det är möjligt. Så lite tvång som möjligt ska användas.                   

Att tvångsvårdas är ett allvarligt ingrepp i individens integritet och kan upplevas som kränkande. Läkare kan till exempel bestämma att en tvångsvårdad patient måste ta sin medicin, kroppsvisiteras, bältesläggas, inte får ta emot besök eller inte får lämna sitt rum, sin avdelning eller sin vårdinrättnings område. Det finns tydliga regler om hur och när dessa tvångsåtgärder anses vara berättigade, hur länge de får gälla och hur de kan överklagas.

Tjänster för dig som jobbar med LPT

Arbetar du till exempel som beslutsfattare i en region eller på domstol? JP Rättsfallsnet—LPT  ger dig till tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Senast uppdaterad 1 feb 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området