18-åring som behöver vård får bo kvar tillfälligt på HVB-hem – JP Infonet

18-åring som behöver vård får bo kvar tillfälligt på HVB-hem – referat av kammarrättsdom

Frågan om en ungdom som fyller 18 år ska få bistånd till fortsatt vård och boende vid ett HVB-hem beror på behovet av vård. I det här fallet har 18-åringen lämnat in flera intyg som styrker att han behöver vård på grund av psykisk ohälsa. Kammarrätten bestämmer därför att han ska få bo kvar vid HVB-hemmet tills förvaltningsrätten avgjort boendefrågan.

Bakgrund

En 18 år gammal pojke ansökte om fortsatt vård och boende vid ett stödboende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Men stadsdelsnämnden nekade honom vård eftersom hans behov kunde tillgodoses av en annan huvudman.

Pojken överklagade och ansökte också om att nämndens beslut tills vidare inte skulle gälla (inhibition). Han förklarade att han led av svår ångest till följd av otryggheten efter alla flyttar mellan olika boenden. Han hade nu vistats en tid på HVB-hemmet och funnit sig väl tillrätta, han trivdes med personalen och de medboende och hade också etablerat en god kontakt med en läkare.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen ansåg sig ha ett vårdbehov på grund av psykisk ohälsa som bara kunde tillgodoses genom att han bodde kvar på behandlingshemmet. Ett sådant vårdbehov behöver styrkas genom medicinsk dokumentation och rätten bedömde att det inte fanns tillräcklig anledning att besluta om inhibition.

Kammarätten

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen kan domstolen besluta att ett överklagat beslut (som annars skulle gälla omedelbart) tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition.

I kammarrätten hade pojken lämnat in ett läkarintyg, ett utlåtande från personalgruppen vid HVB-hemmet och en bedömning som utfärdats av en psykolog. Han menade att den medicinska dokumentationen styrkte hans vårdbehov. Av misstag hade bilagorna inte skickats in till förvaltningsrätten.

Mot bakgrund av det som framgår av de inlämnade intygen bedömer kammarrätten att det finns skäl att besluta att pojken interimistiskt får bo kvar på HVB-hemmet i väntan på att förvaltningsrätten slutligt avgör frågan om hans boende. Han beviljas alltså tills vidare bistånd till boende på HVB-hemmet.

Referat av:
Li Rothpfeffer
Redaktör, jurist

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
 • Kursen ger dig en genomgång av de grundläggande rättsregler som är aktuella för verksamheten inom socialtjänsten och riktar sig till dig som är ny inom området eller behöver en repetition.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,6)
  Föreläsare: Anna Agardh , Clara Henley
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen med speciellt fokus på äldreomsorgen.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Beatrice Nordebrink

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området