Tjänsten ger dig till tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas mycket kränkande. Därför är tvångsvård noga reglerat och att ha tillgång till praxis på området kan vara avgörande för dig som fattar beslut om eller på annat sätt jobbar med dessa frågor. 

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–LRV hämtar samtliga domar och beslut. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet–LRV bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, Re­ge­rings­rät­ten, kam­mar­rät­ter­na och för­valt­nings­rät­ter­na.

Lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) innebär att personer som har begått ett brott och som inte kan dömas till fängelse på grund av en allvarlig psykiatrisk störning vid den tidpunkt då brottet begicks. Vården ska upphöra när den inte längre är nödvändig. Både patienten själv och chefsöverläkaren kan ansöka hos förvaltningsrätten om upphörande av vården.