JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Tjänsten kan användas som ett verktyg för till exempel handläggare och jurister i kommuner och landsting som behöver tillgång till domar på området för att ta beslut i sekretessfrågor.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Sekretess samtliga domar och beslut som berör tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet–Sekretess bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Tjänsten innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Migrationsöverdomstolen och migrationsdomstolarna.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och behandlar frågor och definitioner kring tryckfrihet. Den innehåller även regler om meddelarskydd och allmänna handlingar. I Sverige är huvudregeln att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det finns dock en mängd undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Begäran om att få ta del av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen och den prövar om det finns några hinder mot att lämna ut handlingen. 

I tjänsten finns domar som berör myndigheters och andra organs handläggning, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Här finns även domar som berör tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar samt att avslöja eller utnyttja uppgifter.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.