JP Rättsfallsnet–Färdtjänst ger dig tillgång till alla domstolsavgöranden inom områdena färdtjänst och riksfärdtjänst.

Tjänsten kan användas som ett verktyg för till exempel färdtjänsthandläggare som ska utreda ansökningar, göra bedömningar och besluta om rätten till färdtjänst.  

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Färdtjänst samtliga domar och beslut som berör färdtjänst och riksfärdtjänst.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet–Färdtjänst bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från:

  • Högsta förvaltningsdomstolen,
  • kammarrätterna och
  • förvaltningsrätterna.

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och om det finns särskilda skäl även i eller mellan andra kommuner. Efter överenskommelse med landstinget kan kommunen överlåta dessa uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. I tillståndet för färdtjänst regleras bland annat vilket färdsätt som vår användas, inom vilket område och hur många resor som får göras. 

Den som är funktionshindrad och inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att kostnaderna blir för höga eller att man behöver ledsagare kan få riksfärdtjänst. Det är kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten som står för den ökade kostnaden. 

Den beslutande instansen, ofta en kommunal nämnd, är skyldig att ompröva sitt beslut om den sökande inte är nöjd. Beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst kan överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.