JP Rättsfallsnet–Jakt och fiske ger dig tillgång till alla domar på området.

Genom tjänsten får du underlag som kan vara till stöd vid bedömningar och användas för att få en enhetlig och rättssäker handläggning.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Jakt och fiske samtliga domar som avgörs med stöd av exempelvis jaktlagen (1987:259), lagen (2000:592) om viltvårdsområden, växtskyddslagen (1972:318) och djurskyddslagen (1988:534). På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Jakt och fiske bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Med JP Rättsfallsnet–Jakt och fiske får du en komplett bevakning av domar och beslut som rör området. Materialet utgör ett stödjande underlag för arbete med frågor som rör exempelvis viltvård, jakträtt, ringmärkning, anmälningsskyldighet, avgifter och myndigheters befogenheter.

För dig som arbetar med frågor inom förvaltningsrätt eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.