Kurs – Utmätning i praktiken

kurs Utmätning i praktiken.jpg

Kursen Utmätning i praktiken är en genomgång av förutsättningarna för utmätning, hur Kronofogdemyndigheten söker efter utmätningsbara tillgångar, vilken egendom som kan och får utmätas samt hur beslut kan överklagas. Utgångspunkten är utsökningsbalken samt domstolarnas, främst Högsta domstolens, och Kronofogdemyndighetens tillämpning av balkens bestämmelser.

Löpande och i anslutning till genomgången behandlas vilka möjligheter en utmätningsborgenär har att påverka Kronofogdemyndighetens handläggning. Samtidigt redogörs för vilka rättigheter en så kallad tredje man (en utomstående person) som påverkas av myndighetens handläggning har. Naturligtvis kommer det därutöver att finnas tid för frågor och diskussion.

Kursen riktar sig till jurister, ekonomer och andra som arbetar med utsökningsmål i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer, gäldenärer och så kallade tredje män. Till målgruppen räknas tjänstemän vid till exempel inkassobyråer, banker, företag, myndigheter och fackliga organisationer.

Kursledare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Programpunkter för utbildningen

  • Kronofogdemyndigheten
  • Begreppen utsökningsmål och parter
  • Exekutionstitlar
  • Kronofogdemyndighetens handläggning
  • Tillgångsundersökning
  • Förutsättningar för utmätning
  • Undantag från utmätning
  • Försäljning och annan realisation
  • Utmätning av lön
  • Överklagande och rättegångar; kostnadsaspekter