Kurs – Konkursrätt för borgenärer

kurs-konkursrätt-för-borgenärer.jpg

Kursen Konkursrätt för borgenärer inleds med en översiktlig genom av EU:s insolvensförordning. Därefter följer en genomgång över hur en borgenär kan få en gäldenär försatt i konkurs. Därefter redogörs för hur en borgenär kan påverka konkursförvaltningen att få ett bra ekonomiskt utbyte. I samma syfte redogörs för hur borgenären kan agera för att i samband med att konkursen avslutas. Slutligen berörs vilka möjligheter en missnöjd borgenär har enligt konkurslagen.

Utgångspunkten är konkurslagen och domstolarnas, främst Högsta domstolens, tillämpning av lagens bestämmelser. Samtidigt redogörs för kompetensfördelningen mellan konkursdomstolen, konkursförvaltaren, tillsynsmyndigheten och borgenärerna.

Naturligtvis kommer det därutöver att finnas tid för frågor och diskussion.

Kursen riktar sig till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Även rådgivare till gäldenärer kan ha nytta av kursen

Kursledare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Programpunkter för utbildningen

  • EU:s insolvensförordning
  • Konkursansökningsförfarandet; bevisning om obestånd mm
  • Rättsverkningar av konkursbeslutet
  • Aktörerna i en konkurs; ”rollfördelning”
  • Fordringar i konkursen; hur de anmäls; förmånsrätt
  • Konkursförvaltningen och -utredningen
  • Återvinning
  • Försäljning av konkursboets egendom
  • Utdelning till borgenärerna
  • Vad kan en missnöjd borgenär göra?