Kurs – Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Arbetsrattsliga_fallor_och_fallgropar-sa_undviker_du_dem.jpg

Att arbeta med HR-frågor är utmanade på många sätt och i rollen krävs många gånger att du kan behöva veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation.

Kursen förutsätter grundläggande arbetsrättslig kunskap och ger en fördjupning i ett axplock av några av de svåra frågorna inom arbetsrätten som du som HR eller chef kan ställas inför. Ämnen är valda utifrån de frågeställningar som föreläsaren ofta får ställda till sig i hennes dagliga verksamhet. Det gäller till exempel frågor kring diskriminering i samband med rekrytering, hur man ska hantera en medarbetare som inte presterar eller agerar illojalt, vad gäller kring omplacering i samband med uppsägning, och vilka möjligheter finns att begränsa anställda efter att de slutat, till exempel genom konkurrens- eller värvningsklausuler.

Under kursen kommer vi även att ta upp praktiska exempel och deltagarnas egna erfarenheter med mera.

Efter genomgången kurs kommer du att ha fördjupade kunskaper om de arbetsrättsliga frågeställningar som gås igenom under kursen och du kommer att känna dig trygg i hur du ska hantera dessa situationer i praktiken.

Kursledare

Jenny Hellberg

Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Programpunkter för utbildningen

 • Diskriminering vid rekrytering
  - Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna
  - Vad kan utgöra diskriminering
  - Hur ska dessa frågor hanteras i praktiken

 • Lojalitetsplikten i anställningen
  - Vad innebär lojalitetsplikten i anställningen
  - Vad kan/får en medarbetare uttala sig om till exempel i sociala medier

 • Bristande prestationer
  - Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar
  - Vilka åtgärder måste vidtas
  - När kan man säga upp en medarbetare som inte presterar

 • Omplacering och uppsägning
  - Vad innebär reglerna om omplacering
  - Hur bedömer man tillräckliga kvalifikationer

 • Begränsningar efter anställningens upphörande
  - När kan/bör man använda konkurrensklausuler
  - Andra begränsningar som till exempel förbud att värva anställda eller kunder