hammer lagkommentar till trafikskadelagen

Lagkommentaren är skriven av Johanna Chamberlain. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till trafikskadelagen

Trafikskadelagen (1975:1410, TSL) har sedan 1976 utgjort det rättsliga regelverket för skador som sker till följd av motortrafik. Lagen handlar dels om obligatorisk trafikförsäkring, dels om ersättning för trafikskador. Den bygger i dag både på äldre svenska bestämmelser och på EU-rätt, vilken uppdateras regelbundet och således påverkar lagen. TSL:s system är generöst såväl mot skadelidande som mot bilförare genom att ansvaret i princip vilar på det aktuella fordonets trafikförsäkringsgivare.

TSL innehåller bestämmelser om trafikförsäkringsplikt och försäkringsgivare, trafikskadeersättning vid olika skadetyper, jämkning och solidariskt ansvar, maximalt ansvarsbelopp och självrisk, återkrav och slutfördelning av ersättningsansvar. Vidare återfinns regler om Trafikförsäkringsföreningen, skaderegleringsrepresentanter, preskription, utmätning och kvittning, skyldighet att anmäla skada, förhållandet till skadeståndslagen med mera. TSL innehåller inga egna bestämmelser om ersättning, utan sådan bestäms enligt skadeståndslagen (1972:207).

I denna kommentar behandlas lagens paragrafer kronologiskt och i en koncentrerad form. Löpande hänvisningar sker till förarbeten, litteratur och rättspraxis, vilka alla hunnit bli omfattande under de många decennier som lagen har varit i kraft. Kommentaren vänder sig till jurister och andra som behöver orientering och vägledning i trafikskaderegleringen.

Författare

Johanna Chamberlain

Jur. dr, postdoktor vid Uppsala universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till produktansvarslagen

    Lagkommentaren är skriven av Anton Freszals och Felix Rådberg. De kommenterar lagen och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen och andra som är i behov av kunskap i frågor om produktansvar.

Nyheter

Nu finns en ny lagkommentar till produktansvarslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författarna Anton Freszals och Felix Rådberg. 

10 okt 2023

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

HFD fastställer beslut om återkrav av sjukpenning från en elevassistent som under sin sjukskrivning haft utlandsspelningar med sitt band. Avgörandet reser frågan om beviskravet med mera.

10 mar 2021