hammer förvaltningsprocesslagen med kommentarer

Kommentar till förvaltningsprocesslagen av Henrik Hedberg som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till förvaltningsprocesslagen

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller de centrala bestämmelserna för processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen). I förhållande till rättegångsbalken är förvaltningsprocesslagen förhållandevis kortfattad, bland annat för att ge förvaltningsdomstolarna den processuella flexibilitet som behövs för att kunna hantera den mycket stora mängd olika måltyper som förekommer i dessa domstolar. I förvaltningsprocessen uppkommer fortlöpande många processuella frågeställningar, av skiftande karaktär, som måste kunna hanteras såväl av domstolarna som av parterna.

I kommentaren behandlas lagens bestämmelser paragrafvis. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna, främst med utgångspunkt i förarbetsuttalanden och rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påpekas också detta, ofta i kombination med en redogörelse för författarens egen uppfattning.

Kommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera förvaltningsprocessuella frågeställningar. Som exempel kan nämnas domstolsjurister, jurister vid statliga och kommunala myndigheter samt advokater.

Författare

Henrik Hedberg

Rådman på Förvaltningsrätten i Malmö

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen beslutade under hösten 2022 om förändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Vår expert Hans-Gunnar Axberger kommenterar ändringarna i denna analys.

18 jan 2023

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022