Katrin Strömberg

Jurist

Katrin Strömberg arbetar på Miljöprövningsenheten inom Miljödepartementet. Enheten ansvarar bland annat för handläggningen av regeringens förvaltningsärenden enligt miljöbalken. Katrin har tidigare arbetat som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen i Nacka samt som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen. Hon medverkar i lagkommentarer till viteslagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken