Vilka är huvudmannens skyldigheter i arbetet mot kränkande behandling?

Huvudmannens skyldigheter i arbetet mot kränkande behandling kan delas upp i fyra delar:

 • aktiva åtgärder
 • förbud mot personalkränkningar
 • förbud mot repressalier
 • skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder 

Aktiva åtgärder

Huvudmannen behöver arbeta aktivt med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessa åtgärder kan man dela in i främjande och förebyggande. De främjande åtgärderna handlar om att stärka det som fungerar bra i verksamheten, medan förebyggande åtgärder syftar till att förhindra de risker som man redan känner till. Ett exempel på en förebyggande åtgärd kan vara att ha mer personal på vissa platser på skolgården om man vet att eleverna känner sig otrygga.

Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras i en plan mot kränkande behandling.

Förbud mot personalkränkningar

Det är förbjudet för personal att kränka barn och elever. Förbudet grundar sig på barns mänskliga rättigheter och är allt som oftast ganska självklart i vårt samhälle. Trots det kan det uppstå situationer där gränsen mellan exempelvis disciplinära åtgärder och vad som är kränkande behandling är svår. 

Förbud mot repressalier

För att elever ska våga berätta om kränkande behandling är det absolut förbjudet att utsätta dem för någon form av bestraffning eller dålig behandling som en reaktion på att de påtalat eller anmält kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder

När det framkommer att en elev upplever sig ha blivit kränkt har skolpersonal och huvudman flera skyldigheter att uppfylla i processen med att anmäla, utreda och vidta åtgärder. Det är i den här processen som många fel begås och  det är vanligt att Skolinspektionen hittar brister hos huvudmannen och skolan i denna del.

I vår webbkurs Skolans arbete mot kränkande behandling går vi noggrant igenom varje steg av processen; anmälan, utredning och åtgärder. Med kunskaperna du får efter att ha gått den här kursen kan du vara trygg i ert arbete mot kränkande behandling.  Läs mer om webbkursen här.

Publicerad 5 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023