Viktiga domar och beslut på sjukvårdsrättsområdet

Nu har JP Sjukvårdsnet gjort en sammanställning över några av de viktigaste domarna och besluten på hälso- och sjukvårdsrättsområdet från första halvåret 2018. De handlar bland annat om vårdpersonal, enskildas klagomål på fel i vården, läkemedel, offentlighet och sekretess samt smittskydd.

Läkare som olovligt läst hundratals journaler

Under våren har det meddelats flera intressanta domar och beslut som rör vårdpersonal. I ett av de största svenska målen om dataintrång döms en läkare för att olovligen ha tagit del av 392 patienters journaler efter att hans anställning upphört. Utöver tidigare patienter tillhörde många av journalerna läkarens före detta chef, kollegor och gamla bekanta. Läkaren har bland annat använt sig av en kollegas inloggningskonto och skapat nya konton för att inte upptäckas. Han döms för 782 fall av dataintrång och försök till dataintrång.

Underrättelse om pappas dödsfall

Det har också kommit intressanta beslut om fel i vården och enskildas klagomål. Ett av dem handlar om en man som först efter tre månader fick veta att hans pappa hade dött. Enligt sjukhuset hade den avlidne inte velat att hans familj skulle underrättas, men enligt JO har detta önskemål ingen inverkan på skyldigheten att underrätta anhöriga efter dödsfall.

Oskyddat sex vid hivsmitta

I en dom som rör smittskydd friar Högsta domstolen en hivsmittad man som haft oskyddat sex utan att berätta om sin sjukdom för sina partners. Åklagaren ville att mannen skulle dömas för brottet framkallande av fara för annan, men samtliga domstolar stödjer sig på vetenskapliga utlåtanden som säger att vid välbehandlad hivinfektion är smittrisken så försvinnande liten att risken för överföring av hivvirus är minimal. Därmed föreligger ingen konkret fara på så sätt som krävs och mannen frikänns.

Offentlighet och sekretess inom vården

På offentlighet- och sekretessområdet har det också hänt spännande saker. Bland annat har kammarrätten kommit fram till att uppgifter om patienter till den kontroversiella läkaren Paolo Macchiarini inte behöver lämnas ut av Karolinska universitetssjukhuset. Eftersom fallet kring läkaren är så medialt uppmärksammat bedömer kammarrätten att avidentifiering inte är tillräckligt för att hindra att sambandet mellan patienterna och uppgifterna spåras. I ett annat mer typiskt fall ville en kvinna få ta del av en avliden släktings journal för att klargöra omständigheter kring ett nyligen upprättat testamente. Kammarrätten bedömer dock – som så många gånger förut – att den avlidnes närstående skulle kunna lida men av ett utlämnande vid en eventuell arvstvist.

Bistånd till cannabisläkemedel

När det gäller läkemedel finns det en dom som handlar om en kvinna som nekas 4 780 kronor i bistånd till läkemedlet Sativex eftersom det inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det fanns inget samarbete mellan läkaren som skrev ut Sativex och kvinnans ordinarie läkare vid öppenvårdspsykiatrin. Domstolen tycker inte heller att det medicinska underlaget visar att läkemedlet varit nödvändigt från hälsosynpunkt och inte har kunnat ersättas med något annat läkemedel. Kvinnan får därför inget bistånd.

Vill du få tillgång till hela praxissammanställningen?

Läs då mer om vår informationstjänst JP Sjukvårdsnet.

Publicerad 4 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023