Vem får sätta betyg i ämnet modersmål?

Är alla de regler för vem som får sätta betyg enligt 3 kap. skollagens tillämpliga även vad gäller ämnet modersmål?

Vem som sätter betyg regleras i 3 kap. 16 § skollagen (2010:800):

16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitimation.

I 6 kap. 5 § skolförordningen (2011:185) anges att bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket inte gäller för lärare som saknar legitimation och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva undervisning i

 1. i modersmål, eller
 2. som avses i 2 kap. 17 § skollagen.

Regleringen innebär att lärare, som saknar både legitimation och lärarexamen, ändå självständigt får sätta betyg i modersmål.

Frågan besvarades av jurist Madeleine Marjasin, 2016-04-06

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024