”Våra laglistor inkluderar en personlig service för våra kunder”

Klara Rolfart är jurist på JP Infonet och jobbar som kontaktperson för många företag som använder tjänsten laglistor. I denna intervju berättar Klara om hur laglistor fungerar och hur användningen av laglistor kan underlätta arbetet i verksamheter.

Behovet av laglistor är sprunget ur diverse dokumentationskrav. Kraven kan finnas i lag eller vid certifiering för exempelvis miljö- eller kvalitetsledning. Bland annat gäller vissa krav på dokumentation avseende regelefterlevnad vid ISO-certifiering.

Varför använder verksamheter laglistor som hjälp i sitt arbete med lagefterlevnad?

–  Många verksamheter i dag är miljö- och/eller arbetsmiljöcertifierade och vi ser att allt fler vill bli det. För att en verksamhet ska kunna certifiera sig finns dokumentationskrav och det är här våra laglistor kan vara till stor hjälp. För att konkretisera det hela rör det sig ofta om att organisationer ska ha koll på ändringar som sker i lagstiftningen. Vid en miljörevision kontrolleras om en verksamhet har uppdaterat sina rutiner så att de följer de senaste lagändringarna. Med våra laglistor får företag en tjänst där vi uppdaterar dem gällande lagändringar med den faktiska lagtexten, men också med kommentarer kring vad ändringen innebär och hur den ska tillämpas. På så sätt kan de vara säkra på att de alltid är uppdaterade om det senaste på området.

Så, hur fungerar laglistor från JP Infonet?

– Vi är alltid måna om att anpassa vårt erbjudande till vad som passar kunden och hur deras behov ser ut. Vanligtvis börjar det med att vi gör en laginventering för verksamheten och specificerar vilka lagar som berör just den specifika kunden. Här ser det dock olika ut, vissa kunder har redan gjort detta arbete själva och då hoppar vi helt enkelt över det steget. Efter laginventeringen skräddarsyr vi en laglista med de författningar som organisationen behöver bevaka. Dessa lagar bevakar vi sedan åt verksamheten och meddelar kontinuerligt hur ändringar påverkar organisationen i fråga. Exempelvis kan det vara så att en organisation omfattas av lagstiftning som rör bekämpningsmedel. När det kommer en ändring i en lag som påverkar detta område får kunden tillgång till ändrad lagtext och kommentarer till denna.

Vad är mest uppskattat med våra laglistor?

–  Det är definitivt att våra kunder alltid kan vända sig till oss för stöd kring hur tillämpningen av lagarna ska se ut. Som användare av våra laglistor får man en kontaktperson som man alltid kan vända sig till. Det innebär att våra laglistor inkluderar en personlig service för våra kunder, vilket jag vet är väldigt uppskattat.

Vill du veta mer om laglistor?

Här kan du läsa mer och även testa tjänsten. 

Senast uppdaterad 20 feb 2018

Mer om Miljö
Utbildningar
  • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet med mera.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Stefan Rubenson
  • Kursen behandlar uppförande och drift av vindkraft från tillståndsansökan till tillstånd. Kursen går utförligt igenom etableringsprocessen av vindkraft och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Olof Hasselberg, Ingela Sundelin
  • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Oscar Heimeryd

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området