Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vad innebär förslaget om ett barnfridsbrott?

Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn vill regeringen införa ett nytt brott, barnfridsbrott. Vår jurist och rådgivare Emma Fall går kortfattat igenom vad lagförslaget om barnfridsbrott innebär.

Barnfridsbrottet innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i form av till exempel vålds- och sexualbrott i nära relationer. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir fängelsestraffet minst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott.

Vidare föreslås att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd. För att stärka barnens ställning generellt vill regeringen även utvidga uppdraget för den som är särskild företrädare för ett barn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Det finns alltså i dagsläget inte något brott i svensk rätt som uttryckligen tar sikte på barn som bevittnar brott i nära relationer. Här finns således ett behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd för barnen och regeringen vill därför införa ett särskilt brott som tar sikte på dessa gärningar.

Bestämmelsen i 2 § andra stycket brottsskadelagen om en särskild rätt till brottsskadeersättning för barn som har bevittnat brott ska enligt förslaget upphävas eftersom den inte längre behövs. I och med införandet av barnfridsbrott får barnet nämligen en ställning som målsägande vilket gör att barnet kan få rätt till skadestånd i enlighet med skadeståndslagen.

När en förundersökning inletts om ett brott som kan leda till fängelse och som begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare utses för barnet om en vårdnadshavare misstänks för brottet, enligt 1 § lagen om särskild företrädare för barn.

Den särskilda företrädarens uppgifter är att, i stället för barnets vårdnadshavare, ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång (3 § samma lag). Det är därför viktigt att uppdraget är tydligt och ändamålsenligt utformat. Regeringen anser att det finns skäl att utvidga uppdraget genom att det även ska omfatta åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Syftet med utvidgningen är framför allt att dessa uppgifter inte ska ankomma på vårdnadshavarna. Detta ligger även i linje med det nuvarande uppdraget som den särskilda företrädaren för barn har.

Emma Fall

Publicerad 17 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy