Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vad innebär den nya pandemilagen?

Pandemilagen är en ny tillfällig lag som gör det möjligt att begränsa trängsel på olika platser i samhället för att förhindra spridningen av covid-19. Lagen började gälla den 10 januari 2021 och upphör att gälla vid utgången av september 2021. Här går vi igenom vad lagen innebär.

pandemilagen_16x9.jpg

GÅR FÖRE ANNAN LAGSTIFTNING

Pandemilagen, eller lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som är det fullständiga namnet, gäller utöver smittskyddslagen och ordningslagen. Det innebär att lagen kompletterar de angivna lagarna och har företräde i de fall som samma fråga regleras i flera lagar.

SKYLDIGHET ATT FÖREBYGGA SMITTSPRIDNING

Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR

Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar ska endast få meddelas om det är nödvändigt för att förhindra smittspridningen av covid-19. Detta innebär att det måste finnas en koppling mellan begränsningen och den önskade effekten. Föreskrifterna och besluten får inte heller vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som ordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen ska vidta smittskyddsåtgärder. Föreskrifterna får innebära krav på begränsning av antalet deltagare, minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser, begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen samt andra åtgärder för att förhindra smittspridningen.

FRITIDS- ELLER KULTURVERKSAMHET SAMT HANDELSPLATSER

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet respektive på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana platser kan vara gym, badhus, bibliotek, varuhus, gallerior med mera. Föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet besökare, öppettider samt andra åtgärder för att förhindra smittspridningen.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INRIKES FLYGTRAFIK

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet personer på färdmedel, begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer, begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

PLATSER FÖR PRIVATA SAMMANKOMSTER

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Med användning menas att verksamhetsutövaren har kontroll över platsen när sammankomsten äger rum. Det spelar ingen roll om det utgår ersättning eller inte vid upplåtelse. Sådana föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

FÖRBUD MOT ATT SAMLAS I SÄLLSKAP AV EN VISS STORLEK

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.

FÖRBUD MOT ATT VISTAS PÅ VISSA SÄRSKILT ANGIVNA PLATSER

Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förbudet får dock inte vara av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Det får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar sådant förbud ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

FÖRBUD MOT ELLER STÄNGNING AV VERKSAMHET

Om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga får regeringen meddela föreskrifter om förbud mot sådan verksamhet som avses i lagen. Ett förbud eller nedstängning ska prövas av riksdagen inom en vecka från den dag föreskriften beslutades.

BESLUT OM SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR I ENSKILDA FALL

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som avses i lagen och ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Det kan exempelvis vara fallet om det har konstaterats att det förekommer en omfattande smittspridning som kan kopplas till en viss verksamhet.

TILLSYN OCH BEFOGENHETER

Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter och beslut följs. Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen ska lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen på Länsstyrelsens begäran. Länsstyrelsen har också rätt att få tillträde till lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen får också besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Förelägganden får förenas med vite.

Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen. Det gäller dock endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet. Polismyndigheten får avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, samt förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås. 

STRAFF

Den som bryter mot ett förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek eller mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser döms till penningböter.

IKRAFTTRÄDANDE, UPPHÄVANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Pandemilagen började gälla den 10 januari 2021 och upphör att gälla vid utgången av september 2021. Efter lagens upphörande gäller dock lagen fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphörandet.

Publicerad 18 jan 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy