Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad händer om det uppkommer en arbetsrättslig tvist?

Ibland uppkommer en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare inom ramen för arbetsrätt. Vilka möjligheter för tvistelösning finns inom detta område? Finns det alternativ till domstolsprocess som kan användas för att lösa sådana tvister?

arbetsliv_Vad_hander_om_det_uppkommer_en_arbetsrattslig_tvist_16x9.jpg

Förhandling och medling


Om en tvist uppkommer bör parterna i första hand försöka komma överens genom förhandling för att på så sätt undvika en domstolsprocess. Det är det vanligaste sättet att lösa en tvist på svensk arbetsmarknad. Regler om förhandlingar finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i olika kollektivavtal.

En möjlighet som blir allt vanligare är att använda medling som ett sätt att lösa konflikten. Då anlitas en utomstående, opartisk person som har som uppgift att hjälpa parterna att nå en överenskommelse. Medlaren kan inte döma i tvisten eller tvinga parterna till något. Medling kan också komma i fråga under en domstolsprocess.

Processen i domstol


Om parterna inte kommer överens finns möjligheten att få saken prövad av domstol. Arbetsdomstolen dömer i mål som väcks av en arbetsmarknadsorganisation eller en arbetsgivare som själv är part i ett kollektivavtal när målet gäller tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Parterna måste dock först ha förhandlat färdigt med varandra i enlighet med 4 kap. 7 § i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA). Viktigt att tänka på är att det kan finnas krav på förhandling på både central och lokal nivå.

Om inte förutsättningarna är uppfyllda för att Arbetsdomstolen ska kunna pröva tvisten som första instans, kan en part istället väcka talan vid tingsrätten. En arbetstagare som inte är medlem i eller saknar stöd av en facklig organisation ska väcka talan vid den tingsrätt där arbetstagaren eller svaranden har sitt hemvist. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte är medlem i eller har stöd av en arbetsgivarorganisation.

Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga domen till Arbetsdomstolen, som först måste meddela prövningstillstånd. Arbetsdomstolens domar kan inte överklagas.

Skiljeförfaranden


Som alternativ till domstolsprocess i tingsrätt eller Arbetsdomstolen finns möjlighet till tvistelösning i form av skiljeförfarande. Skiljeförfarandet är en typ av privat rättsskipning. Parterna kan på förhand bestämma att en eventuell framtida tvist ska lösas genom ett skiljeförfarande genom att ha en skiljeklausul i avtalet. Tvisten kommer då att lösas av en skiljenämnd genom en dom som har samma verkan som ett avgörande från Arbetsdomstolen eller tingsrätt, men som inte kan överklagas.

Skiljeförfaranden är inte offentliga. Detta kan uppfattas som en fördel om ärendet gäller företagshemligheter eller andra känsliga saker. Det går också ofta fortare att få en skiljedom än en dom från tingsrätt eller Arbetsdomstolen, men kan uppfattas som dyrare då parterna betalar skiljedomarnas arvode.

Vill du ta del av advokat Johan Sigemans analys i sin helhet?


Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 16 jun 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy