Vad gäller för inrapportering av betyg för grundsärskolans elever?

Vi har en fråga angående vad som gäller för inrapportering av betyg för grundsärskolans elever. Vi vet naturligtvis att om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats. Men däremot är vi osäkra på om vårdnadshavaren till exempel kan säga att barnet inte ska ha betyg när barnet går i årskurs 7, sedan ändra sig året efter och säga att de vill ha det även för årskurs 7? Således vet vi inte om dessa betyg löpande ska inrapporteras i kommunens verksamhetssystem liksom grundskolans, även om eleven eller vårdnadshavaren inte begärt detta, dels för att dessa ska kunna hämtas fram vid den händelse att eleven begär fram betygen innan han/hon har gått ut årskurs 9, dels för att hanteringen ska vara likvärdig mellan grundskolan och grundsärskolan.

Svar: 

11 kap. 19 § skollagen (2010:800) anger att om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats. Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande om att en förutsättning för att betygssättning ska ske i slutet av terminen är att eleven under terminen har fått undervisning i ämnet. När det inte ges undervisning i ett ämne under en viss termin ska betyg inte sättas i ämnet i slutet av terminen.

Betyg ska alltså enbart sättas om vårdnadshavarna begär det. Om någon sådan begäran inte framförts ska betyg inte sättas i slutet av terminen. Om vårdnadshavarna nästa termin ändrar sig och vill att betyg ska sättas får det ske från och med den terminen. Min tolkning är att man inte kan gå bakåt i tiden och sätta ett terminsbetyg för en termin som redan har passerat eftersom ”betyg ska sättas i slutet av varje termin”.

Frågan besvarades av jurist Madeleine Marjasin, 2015-02-18

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023