Logga in

Glömt ditt lösenord?

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Diarienummer: U2017/01236/GV

tidiga samordnade insatser.jpg

I mars 2017 gav regeringen Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser

Som en del i uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt juridiska och strukturella hinder för samverkan. Inom ramen för uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera samt sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer

Regeringen bedömer att en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina behov tillgodosedda. Ansvaret för att skapa en förtroendefull, medskapande och ändamålsenlig samverkan är gemensamt för berörda verksamheter. Myndigheter har en allmän skyldighet att samverka.

Skolinspektionen konstaterar i sin granskning av elevhälsan bland annat att det krävs god samverkan med aktörer i vård- och omsorgskedjan, exempelvis socialtjänsten, för att alla barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa och utveckling (rapport 2015:5). Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i sju län 2015 visar dock på brister och svagheter i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer (rapport Elevhälsan – Tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i sju län, IVO 2015:75). När det gäller socialtjänsten önskar elevhälsan enligt rapporten en högre grad av återkoppling efter att skolan har gjort en orosanmälan. Det framkommer vidare ett behov av att stärka samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Otydlighet i ansvarsfördelning mellan den allmänna hälso- och sjukvårdens olika verksamheter kan ha betydelse för barns och ungdomars möjlighet att få hjälp om de mår psykiskt dåligt

Av Socialstyrelsens vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer (Samverkan för barns bästa) framgår att hinder för samverkan kan vara otydliga uppdrag, otillräckliga resurser eller orimliga förväntningar på vad samverkanspartnern kan åstadkomma. Inom förskolan och skolan samt hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns ofta flera personer som arbetar med och kring barnet. Det kan försvåra arbetet för de olika aktörerna att skapa sig en gemensam helhetsbild av vilka insatser barnet eller den unge är i behov av, något som även den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården (S 2014:A) har uppmärksammat inom ramen för sitt uppdrag.

Mot denna bakgrund ansåg regeringen att det fanns skäl att initiera ett utvecklingsarbete som kan bidra till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Skolverket och Socialstyrelsen fick därför i uppdrag att tillsammans genomföra ett sådant utvecklingsarbete.

För genomförande av uppdraget har regeringen avsatt 20 miljoner kronor årligen under 2018 och 2019 samt 4 miljoner kronor 2020.

I november 2018 lämnade Skolverket och Socialstyrelsen en skriftlig delredovisning Dnr 2017:00779 om uppdraget. I delredovisningen beskrivs bland annat uppdrag, förstudie och vilka 16 lokala utvecklingsarbeten som bedrivs inom tidiga och samordnade insatser och som får ta del av det nationella stödet i form av nätverk, utbildning och ekonomiskt bidrag 2018.

I delredovisningen definieras bland annat begreppen tidiga respektive samordnade insatser;

Tidiga insatser definieras som insatser som ges i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.

Samordnade insatser definieras som när alla insatser aktivt organiseras som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och där hen ges möjlighet att, efter förmåga och preferenser, delta som aktiv medskapare. Då barn och ungas hälsa inte kan betraktas isolerat från föräldrarna/vårdnadshavarna, och då insatser kan omfatta hela familjen, behöver insatserna i förekommande fall organiseras som en väl fungerande helhet även ur föräldrarnas/vårdnadshavarnas perspektiv.

TSI är en förkortning av tidiga och samordnade insatser. TSI-satsningen används också synonymt med regeringsuppdraget. 

Ytterligare en delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. En slutredovisning med resultatet av uppföljningen, utvärderingen och hur slutsatserna av arbetet har spridits ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2021.

Publicerad 28 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024