Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling

Varje år väljer över tusen personer att begå självmord i Sverige. Fler myndigheter behöver involveras och ansvariga statliga myndigheter behöver utveckla det suicidpreventiva arbetet på flera olika områden, enligt Riksrevisionens granskning.

Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling.jpg

Det statliga suicidpreventiva arbetet har granskats av Riksrevisionen, vilka konstaterar att det finns ett stort utvecklingsbehov. 2008 fattade riksdagen beslut om en övergripande vision och ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Det dröjde ända till 2020 innan regeringen tog initiativ för en kraftig förstärkning i arbetet. 

Det saknas enhetlig nationell hantering av samtal till 112 rörande hot om suicid vilket leder till att det hanteras olika i landet. Även skolmyndigheten saknar uppdrag om suicidprevention. Trafikverkets insatser för att halvera antalet omkomna (i huvudsak självmord) på statliga järnvägar har inte heller resulterat i någon minskning.

Ansvariga statliga myndigheter behöver bidra till konkreta och tillgängliga kunskapsstöd. Syftet med att involvera fler statliga myndigheter är att det ska leda till en positiv utveckling av det suicidförebyggande arbetet.

Publicerad 21 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

28 okt 2022

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden.

7 sep 2022

Lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare.

23 aug 2022