Slöjförbudet i skolan – kommentar om rättsläget

Den 13 november beslutade Diskrimineringsombudsmannen (DO) att ett kommunalt förbud mot slöja och andra klädesplagg som syftar till att dölja elever och personal är diskriminerande. Den 17 november prövade förvaltningsrätten målet i en laglighetsprövning och kom fram till samma slutsats. Domstolen avgjorde också ett liknande mål som handlade om förbud mot slöja samma dag. 

DO:s avgörande kan inte överklagas, och det är alltså sista ordet i frågan om beslutet strider mot diskrimineringslagen. Det kan dock framhållas att DO i slutet av sitt avgörande förtydligat att ”De bedömningar som DO gör i beslutet är inte juridiskt bindande”.

Det beslutet som DO-prövat hade tillsammans med ett liknande beslut överklagats till förvaltningsrätten för laglighetsprövning. Domstolen kan upphäva ett fullmäktigebeslut om beslutet inte har kommit till på lagligt sätt, om beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, om det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller om beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § kommunallagen).

Frågan, om kommunernas beslut strider mot lag, får alltså sitt rättskraftiga avgörande genom domstol. Förvaltningsrätten i Malmö kom fram till att besluten var diskriminerande och stred mot religionsfriheten enligt regeringsformen och Europakonventionen. Förvaltningsrätten upphävde besluten. Båda domarna kan överklagas till kammarrätten och i förlängningen också till Högsta förvaltningsdomstolen, så man får avvakta att sista ordet blir sagt i domstolsprövningen.

Kommentaren är skriven av JP Infonets expert Lars Clevesköld.

I vår informationstjänster JP Skolnet och JP Förvaltningsrätt kan du ta del av texten i sin helhet. Där går Lars igenom rättsläget och praxis i sin helhet med bland annat en PM från Skolverket som menar att förbud mot slöja i skolan kan vara okej utifrån vissa förutsättningar. Har du inte tillgång till våra informationstjänster kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här.

I båda tjänsterna kan du dessutom ta del av DO-beslutet, ett referat av beslutet, och förvaltningsrättens domar.

Publicerad 23 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023