Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land

Vad gäller när ett barn med dubbelt medborgarskap skickas till sitt gamla hemland mot sin vilja? Vad kan skolan göra när en elev inte infinner sig till terminsstart och enligt obekräftade uppgifter befinner sig i sitt gamla hemland? 

Enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) har barn som är bosatta (det vill säga de som ska vara folkbokförda) i landet skolplikt. Skolplikt gäller dock inte i fråga om barn som varaktigt vistas utomlands eller barn vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet går i skola.

Frågan om hur bestämmelserna ska tillämpas i ett enskilt fall måste givetvis prövas utifrån de specifika omständigheterna i det särskilda fallet. I första hand ligger det på hemkommunen att utreda elevens situation för att ta ställning till om skolplikt gäller. I den här aktuella situationen, när ett barn uteblir från skolan till följd av att han eller hon förts till ett annat land, kan bestämmelsen om förhållanden där barn uppenbarligen inte kan gå till skolan inte användas, då dessa enligt förarbeten är till för situationer där barn på grund av utvecklingsstörning eller annat handikapp inte kan delta i undervisningen. Det är istället frågan om att varaktigt vistas utomlands som måste beaktas och skolplikten upphört till följd av det. 


I första hand är det hemkommunens ansvar att utreda elevens situation för att ta ställning till om skolplikt gäller.


Mikael Hellstadius pekar i sin analys på att det i förarbetena till skollagen saknas en tydlig definition av vad som är ”varaktig vistelse utomlands”. Generellt kan sägas att om ett barn uteblir från skolan till följd av att han eller hon förts till ett annat land, åtminstone i ett första skede, knappast påvisar att skolplikten upphört. Detta får väl särskilt anses gälla om det finns uppgitter som tyder på att barnet förts ut ur landet mot sin vilja. Han belyser också vikten av både kommunens och vårdnadshavarens ansvar att för att barnet fullgör sin skolplikt samt att kommunen har fungerande rutiner och dokumentation för att regelbundet följa upp de barn som är folkbokförda i kommunen och den anmälningsplikt som åligger skolpersonal. 

I analysen "Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land" redogör JP Infonets expert Mikael Hellstadius för vad som gäller kring skolplikt om ett barn mot sin vilja vistas i ett annat land. Hela analysen hittar du i JP Skolnet. Vill du testa tjänsten kan du ansöka om ett testkonto här.

Publicerad 11 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023