Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Skolans ansvar vid omfattande frånvaro

Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs. Vi reder ut hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka åtgärder som skolan bör vidta.

skola_ansvar_omfattande_ansvar16x9.jpg

Ansvaret för skolplikten

Barn bosatta i Sverige har som huvudregel skolplikt, vilket innebär att barnet ska gå i skolan. Ansvaret för att skolplikten fullgörs är tredelat mellan hemkommunen, huvudmannen för skolan och elevens vårdnadshavare.

Huvudmannen ska vidta de åtgärder som krävs

Huvudmannen har ett ansvar enligt 7 kap. 22 § skollagen att se till att eleverna i dess skola fullgör sin skolgång. Det innebär att det är huvudmannen som har ett aktivt ansvar och en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att eleverna ska få utbildning. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Syftet med utredningen är att skolan ska förstå orsakerna till elevens frånvaro. Skolan ska sedan sätta in adekvata åtgärder så att eleven så fort det är möjligt får sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Hemkommunen ska hålla koll och samordna insatser

Kommunen har det övergripande ansvaret att bevaka att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering, 7 kap. 21 § skollagen. Detta gäller både elever i kommunens egna skolor och elever i fristående skolor. I kommunens ansvar ingår också att ha skolpliktsbevakning, det vill säga att bevaka att eleverna faktiskt går i skolan och deltar i utbildningen. Kommunen ska alltså ha koll på alla elever i förhållande till skolplikten. Kommunen ska alltid kunna ta emot en elev från en fristående skola eller en annan kommunal skola. Kommunen ska också vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

skola_ansvar_omfattande_ansvar_2_16x9.jpg

Vårdnadshavaren ska göra sin del

Vårdnadshavaren till ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt, 7 kap. 20 § skollagen. Utifrån vårdnadshavarnas faktiska möjligheter ska de göra vad som ankommer på dem för att få en frånvarande elev till skolan. Om vårdnadshavarna inte gjort vad de är skyldiga att göra kan de föreläggas vid vite.

Åtgärder vid omfattande frånvaro

I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, SKOLFS 2012:34” framgår att rektorn bör se till att orsaker till frånvaro utreds skyndsamt. Konkreta åtgärder bör sättas in för att komma tillrätta med den ogiltiga frånvaron och åtgärderna bör ha utgångspunkt i den genomförda utredningen. Rektorn bör också se till att åtgärderna som vidtagits följs upp och utvärderas och vid behov pröva andra åtgärder för att komma till rätta med ogiltig frånvaro. 

Skolinspektionen har flera gånger uttalat att huvudmannen har en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att få en frånvarande elev i utbildning. I ett beslut från den 25 april 2019, dnr 2019:1394, ansåg Skolinspektionen att en kommun inte gjort tillräckligt för att tillgodose två elevers rätt till utbildning, trots att eleverna var försvunna. Skolan hade inte fått kontakt med vare sig eleverna eller elevernas vårdnadshavare på flera månader trots regelbundna försök och det var oklart var eleverna befann sig. Skolinspektionen bedömde dock att de åtgärder som vidtagits inte kunde anses tillräckliga i vare sig omfattning eller intensitet och förelade kommunen att vidta de åtgärder som krävdes för att få eleverna tillbaka i skolan. 

Eftersom huvudmannen ska vidta de åtgärder som krävs är det inte särskilt ofta som Skolinspektionen bedömer att en skolas åtgärder varit tillräckliga om en elev fortfarande är frånvarande. I ett beslut från den 14 februari 2019, dnr 2019:617, fann dock Skolinspektionen att en huvudman vidtagit tillräckliga åtgärder trots att en elev varit helt frånvarande i flera månader. Här följer några exempel på de aktiva åtgärder som skolan vidtagit:

  • tidigt samverkat med flera olika samhällsinstanser och löpande informerat hemkommunen
  • utrett och tagit ställning till orsaken till elevens frånvaro
  • utrett elevens behov av stöd och upprättat åtgärdsprogram
  • gett eleven enskild undervisning och en egen resurs
  • provat på hemundervisning vid flera tillfällen i en särskild lokal
  • genomfört försök till undervisning i skolans lokaler med kvalificerad personal
  • haft nästan dagliga kontakter med vårdnadshavare

Publicerad 4 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024