Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ska beslut om skolplacering anges i delegationsordningen?

Frågan har besvarats genom JP Skolnets kostnadsfria frågeservice. Svaret är aldrig en rekommendation till beslut i något enskilt fall.  
 

Fråga: Ska ett beslut om skolplacering av exempelvis förskoleklass och åk 7 anges i nämndens delegeringsordning eller kan rektor fatta beslutet med stöd av  2 kap. 9 § skollagen?


Svar: Vad rektor får/ska besluta om anges explicit i lagstiftningen. Till exempel anges att rektor ska fatta beslut om åtgärdsprogram och ledighet. När det gäller skolplacering anges det inte i lagen att rektor ska besluta om den saken. Att fatta sådana beslut ligger därför på den kommunala nämnd som ska ansvara för verksamheten i fråga. Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt till ett utskott, en ledamot/ersättare, en anställd eller presidiet i den omfattning som kommunallagen anger. Möjligheten att delegera beslutanderätt till en anställd (t.ex. rektor) framgår av kommunallagen. Begränsning av möjligheten att delegera beslutanderätt till anställd framgår också av kommunallagen. T.ex. så får beslutanderätten i sådana ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte delegeras. Om nämnden önskar att en rektor ska fatta beslut om skolplacering så måste beslutanderätten i dessa ärenden på något vis delegeras. Det är vanligt att så sker genom en delegationsordning, men det finns inget formkrav.

Åtgärder av rent verkställande karaktär anses inte vara beslut i kommunallagens mening och behöver därför inte heller delegeras. I ett rättsfall tog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ställning till om ett beslut om placering av förskoleklasselev skulle anses utgöra ett beslut (som kan laglighetsprövas) eller ren verkställighet. HFD kom fram till att placeringsbeslutet innefattade ett sådant inslag av självständig prövning att det inte kunde anses vara av rent verkställande art.

Janna Sundberg
Juridisk rådgivare

Publicerad 3 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy