Ska beslut om skolplacering anges i delegationsordningen?

Frågan har besvarats genom JP Skolnets kostnadsfria frågeservice. Svaret är aldrig en rekommendation till beslut i något enskilt fall.  
 

Fråga: Ska ett beslut om skolplacering av exempelvis förskoleklass och åk 7 anges i nämndens delegeringsordning eller kan rektor fatta beslutet med stöd av  2 kap. 9 § skollagen?


Svar: Vad rektor får/ska besluta om anges explicit i skollagen. Till exempel anges att rektor ska fatta beslut om åtgärdsprogram och ledighet. När det gäller skolplacering anges det inte i skollagen att rektor ska besluta om den saken. Att fatta sådana beslut ligger därför på den kommunala nämnd som ska ansvara för verksamheten i fråga. Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt till ett utskott, en ledamot/ersättare, en anställd eller presidiet i den omfattning som kommunallagen anger. Möjligheten att delegera beslutanderätt till en anställd (t.ex. rektor) framgår av kommunallagen. Begränsning av möjligheten att delegera beslutanderätt till anställd framgår också av kommunallagen. T.ex. så får beslutanderätten i sådana ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte delegeras. Om nämnden önskar att en rektor ska fatta beslut om skolplacering så måste beslutanderätten i dessa ärenden på något vis delegeras. Det är vanligt att så sker genom en delegationsordning, men det finns inget formkrav.

Åtgärder av rent verkställande karaktär anses inte vara beslut i kommunallagens mening och behöver därför inte heller delegeras. I ett rättsfall tog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ställning till om ett beslut om placering av förskoleklasselev skulle anses utgöra ett beslut (som kan laglighetsprövas) eller ren verkställighet. HFD kom fram till att placeringsbeslutet innefattade ett sådant inslag av självständig prövning att det inte kunde anses vara av rent verkställande art.

Janna Sundberg
Juridisk rådgivare

Senast uppdaterad 3 sep 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området