Ska beslut om skolplacering anges i delegationsordningen? - JP Infonet

Ska beslut om skolplacering anges i delegationsordningen?

Frågan har besvarats genom JP Skolnets kostnadsfria frågeservice. Svaret är aldrig en rekommendation till beslut i något enskilt fall.  
 

Fråga: Ska ett beslut om skolplacering av exempelvis förskoleklass och åk 7 anges i nämndens delegeringsordning eller kan rektor fatta beslutet med stöd av  2 kap. 9 § skollagen?


Svar: Vad rektor får/ska besluta om anges explicit i skollagen. Till exempel anges att rektor ska fatta beslut om åtgärdsprogram och ledighet. När det gäller skolplacering anges det inte i skollagen att rektor ska besluta om den saken. Att fatta sådana beslut ligger därför på den kommunala nämnd som ska ansvara för verksamheten i fråga. Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt till ett utskott, en ledamot/ersättare, en anställd eller presidiet i den omfattning som kommunallagen anger. Möjligheten att delegera beslutanderätt till en anställd (t.ex. rektor) framgår av kommunallagen. Begränsning av möjligheten att delegera beslutanderätt till anställd framgår också av kommunallagen. T.ex. så får beslutanderätten i sådana ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte delegeras. Om nämnden önskar att en rektor ska fatta beslut om skolplacering så måste beslutanderätten i dessa ärenden på något vis delegeras. Det är vanligt att så sker genom en delegationsordning, men det finns inget formkrav.

Åtgärder av rent verkställande karaktär anses inte vara beslut i kommunallagens mening och behöver därför inte heller delegeras. I ett rättsfall tog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ställning till om ett beslut om placering av förskoleklasselev skulle anses utgöra ett beslut (som kan laglighetsprövas) eller ren verkställighet. HFD kom fram till att placeringsbeslutet innefattade ett sådant inslag av självständig prövning att det inte kunde anses vara av rent verkställande art.

Janna Sundberg
Juridisk rådgivare

Senast uppdaterad 3 sep 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området