Sammanställning av miljörättsliga domar från MÖD första halvåret 2017

Det senaste halvårets rättspraxis på det miljörättsliga området innefattar nya och intressanta domar i M-mål från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) samt Svea hovrätt. Domarna som kommit innefattar bland annat områdena miljöfarlig verksamhet, strandskydd, artskydd, tillsynsavgift och utdömande av vite.

I ett fall gällande vindkraftverk har MÖD lämnat tillstånd till en gruppstation med tio vindkraftverk på Enviksberget, norr om Faluns kommun. MÖD ansåg att området är utpekat som riksintresse för vindbruk och pekar på att det redan finns andra vindkraftsetableringar i området. MÖD bedömer också att landskapsbilden inte kommer påverkas så pass mycket att det förhindrar att tillstånd ges.


Senaste halvårets praxis på miljörättens område

En kajak- och kanotverksamhet i Jokkmokks kommun har fått strandskyddsdispens för en nybyggnad på en fastighet. MÖD bedömde att kommunens utredning varit tillräcklig och att området var att betrakta som ett så kallat LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). MÖD anser att kommunen har haft bäst förutsättningar att bedöma om platsen är lämplig för landsbygdens utveckling varför det saknas skäl att ifrågasätta deras bedömning. Strandskyddsdispens har därför beviljats för kajak- och kanotverksamheten.

I det uppmärksammade och utdragna så kallade bombmurklemålet upphävde MÖD länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om artskyddsdispens. Den fridlysta svampen bombmurkla fanns i området där fastighetsägaren ville avverka skog. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten ska åtgärden enligt MÖD bedömas som tillåten och dispens ska ges. Frågan om pågående markanvändning avsevärt försvåras bör prövas av länsstyrelsen som första instans varför MÖD återförvisade målet dit.

En kommun har dömts till att betala skadestånd till en bostadsrättsförening efter att gatuarbeten i närheten orsakat sprickor i fastigheten. MÖD bedömer att det är högst sannolikt att det är vibrationerna från kommunens gatuarbete som orsakat skadorna och kommunen blir därför skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för åtgärdandes av sprickorna med totalt 301 500 kr.

Vill du ta del av en fullständig praxissammanställning?

Läs mer om vårt beslutsstöd på miljörättens område

Aktuella domar och beslut inom miljöområdet - se till att hela arbetsgruppen är uppdaterad

Med våra uppdateringskurser på webben får du en genomgång av de viktigaste ändringarna på mark- och miljöområdet

Senast uppdaterad 29 sep 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området