Registerstudie om läkemedelsanvändning på sjukhus

Läkemedelsverket undersöker möjligheterna att underlätta nationella studier av läkemedelsanvändning på sjukhus. I en studie som utgår från register med olika typer av hälsodata kommer möjligheten att studera läkemedelsanvändning inom slutenvården att utvärderas. 

Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som har ett nationellt ansvar för uppföljning av läkemedel. Information om hur läkemedel används på individnivå är central för studier av läkemedels effekt och säkerhet. En viktig källa för detta är Läkemedelsregistret men det är begränsat till läkemedel som förskrivits på recept. För den omfattande och viktiga användningen av läkemedel i samband med vård på sjukhus finns inget motsvarande register.

Studie ska kartlägga läkemedel som används på sjukhus

Läkemedelsverket genomför därför under 2019 och 2020 en nationell studie med målsättningen att utvärdera och beskriva möjligheten att samla in information om behandling med läkemedel på individnivå, från de olika ordinations- och journalsystem som används på sjukhus. I ett senare skede planeras att använda erfarenheterna för att besvara specifika vetenskapliga frågeställningar om säkerhet och effekt, kopplat till den användning av läkemedel som sker på sjukhus. De processbeskrivningar som studien leder till förväntas underlätta för framtida studier.

De uppgifter som hämtas från journalsystemen berör alla enskilda tillfällen då en patient behandlats med ett läkemedel under 2017, i de regioner som deltar i studien. Den information som används är läkemedelsnamn, dos, styrka, behandlingstid, beredningsform och hur patienten fick sitt läkemedel. Dessa data kopplas till information från Socialstyrelsens hälsodataregister (Läkemedelsregistret för uppgifter om andra läkemedel förskrivet på recept, Patientregistret för uppgifter om sjukhusvård och Dödsorsaksregistret för information om dödsorsaker). Syftet är att beskriva lämpliga rutiner för samverkan och processer för att kunna inhämta och använda individdata över läkemedelsexponering på sjukhus. Projektet ska också beskriva för vilka läkemedelsklasser det är särskilt viktigt att ha tillgång till denna information, till exempel nya läkemedel för behandling av cancer.

Rätt att inte vilja delta

Rättslig grund för behandlingen av patientuppgifter (känsliga personuppgifter) i studien är att det är nödvändigt av skäl som är av allmänt intresse för folkhälsan. Studien har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Inga resultat som presenteras kommer att kunna knytas till enskilda individer.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för studien. Den som så önskar kan begära att inte ingå i studien. Alla individer kan begära att få ta del av de egna uppgifterna som finns i registren samt att begära rättelse av dessa uppgifter.

Publicerad 18 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022