Logga in

Glömt ditt lösenord?

Regeringens budgetproposition för 2018 - det här behöver du känna till

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. En av nyheterna är att regeringen höjer barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor i månaden från och med mars nästa år. Här kan du ta del av de mest intressanta förslagen inom områdena skola, social, äldreomsorg, samhällsbyggnad, fastighet, miljö och upphandling.

Budgetpropositionen för 2018 innehåller flera intressanta förslag på upphandlingsområdet. Upphandlingsmyndigheten föreslås få 94 miljoner kronor för sitt arbete. Regeringen föreslår att anslaget till myndigheten ökas för att erbjuda nationell vägledning om statsstödsfrågor, arbeta med sociala utfallskontrakt och främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder.

Sammanlagt 11 miljarder avsätts åt områdena miljö- och naturvård. Satsningar görs på levande städer och klimatanpassning, gröna jobb och på att rena Östersjön. Man lägger även medel på hållbar produktion och konsumtion. Två omdiskuterade saker i budgeten är regeringens tidigare aviserade höjning av flygskatten och ett bonus-malus-system för lätta fordon.

Inom samhällsbyggnadsområdet handlar huvuddelen av anslagen om transfereringar i form av stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

På fastighetsområdet är en av de viktiga satsningarna ett stöd till radonsanering för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. I budgeten ingår även anslag till ökat bostadsbyggande och investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder.


Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2018


Regeringen presenterar flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten som syftar till att förbättra barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna gentemot utsatta grupper. Det handlar om satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården, satsningar på psykiatrin för både barn och vuxna, samt en satsning på barnhälsovården. Bland förslagen finns höjt barnbidrag och studiebidrag, sänkt skatt och höjt bostadsbidrag för pensionärer, stärkt förlossningsvård och höjt allmänt tandvårdsbidrag. Totalt omfattar satsningarna nästan en miljard kronor för år 2018, respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 och 2020.

Kommuner och landsting får ytterligare medel i årets budget. Utöver de tidigare presenterade 10 välfärdsmiljarderna budgeteras ytterligare över 11 miljarder kronor för 2018.

Inom skolans område görs ytterligare investeringar för ett attraktivt läraryrke, för mer tidiga stödinsatser och för att öka jämlikheten. Regeringen föreslår en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, i linje med Skolkommissionens förslag.

Bland förslagen finns bland annat gratis simskola, åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och räkning, obligatorisk förskoleklass och ökade satsningar för nyanlända. Insatserna uppgår till närmare en halv miljard kronor 2018.


Vill du ha fördjupad information om regeringens förslag inom ditt område?

Här hittar du webbtjänsterna som passar just dina behov.

Publicerad 22 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024