Logga in

Glömt ditt lösenord?

Placering av nyanlända elever

I nuläget placerar vår kommun de flesta nyanlända elever på några få skolor. Våra rektorer har uttryckt en önskan om att alla skolor ska få möjlighet att ta emot nyanlända elever. Vi har skolval till förskoleklass. Historiskt sett har vi vid skolvalet fyllt skolorna som har högt söktryck. Skolorna med lägre söktryck har sedan tagit emot de elever som flyttat in under terminerna. Detta har bidragit till att några skolor har mycket hög andel nyanlända elever medan vissa skolor inte har några. Vi funderar nu på om det finns någon som helst möjlighet att i samband med skolvalet "spara" ett antal platser på skolorna med högt söktryck, platser som då skulle vara avsedda för nyanlända? Vår kommun är en inflyttningskommun med ökande invånarantal.

Det låter som en rimlig ambition att alla skolor ska ha möjlighet att ta emot nyanlända elever. Dock måste reglerna i skollagen om skolplacering beaktas. Reglerna om skolplacering för grundskola finns i 10 kap. 30 § (motsvarande bestämmelser finns för övriga obligatoriska skolformer och förskoleklassen, dock gäller 2 punkten inte förskoleklassen) och lyder som följer.

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om:

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Av bestämmelsen framgår att kommunen vid placering av ett barn i första hand ska utgå från barnets vårdnadshavares önskemål. Endast om detta önskemål innebär att någon annans berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet överträds eller om det uppstår organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen får önskemålet bortses från (punkten 2 är inte aktuell i detta fall varför jag inte närmare berör den). För att kunna spara platser så som du beskriver innebär det, om jag tolkar dig rätt att man måste neka vissa elevers önskemål att gå där. För att kunna neka elever en placering vid en skola som de önskat gå på krävs som sagt att man antingen kan hänvisa till att en annan elevs berättigade krav på att gå i en skola nära hemmet skulle åsidosättas om den sökande eleven placerades där (man måste då kunna peka på en specifik elev som detta gäller, se HFD:s dom i mål nr 7748-13) eller organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. I förarbeten (prop. 1992/93:230 s. 73) anges bl.a. följande om innebörden av begreppet organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

”Om ett önskemål skulle leda till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska kommunen kunna bortse från önskemålet. För att kommunen ska kunna bortse från önskemålet måste svårigheterna vara betydande. Det självklara fallet är att skolan inte har plats för alla som vill gå där”.

Kommunen har ansvar för att inflyttande elever ges skolgång vid en skolenhet i enlighet med de bestämmelser som ställs upp i lagstiftningen och det måste kunna ställas krav på ett visst mått av planering från kommunens sida (se Skolväsendets överklagandenämnds beslut 2012-10-16 dnr 2012:428). Jag har dock svårt att se att man kan neka en elev en önskad placering vid en skolenhet med hänvisning till att kommunen vill spara platser till nyanlända. Min bedömning är att det inte ryms inom begreppet ekonomiska och organisatoriska svårigheter att inte ha platser kvar på just den enheten till eventuella nyanlända.

Är det många som väljer de attraktiva skolorna är det alltså svårt att inte fylla dem, enligt min bedömning. Det är dock bara de elever vars vårdnadshavare aktivt valt dessa skolor som behöver placeras där. De elever vars vårdnadshavare inte gör något aktivt skolval ska placeras på en skola ”nära sitt hem”. Det behöver inte nödvändigtvis vara den närmsta utan ska vara en skola i närområdet.

Frågan besvarades av jurist Madeleine Marjasin, 2015-12-14. JP Skolnet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och är inte en rekommendation till beslut i det enskilda fallet.

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy