Pappa som dömts för misshandel av sina barn får ensam vårdnad

Trots att en pappa tidigare har dömts för misshandel av sina två söner anser hovrätten att pappan är den som bäst kan tillgodose barnens behov av kontakt med båda föräldrar och ger honom därför ensam vårdnad. Detta med anledningen av att mamman i fyra år har motverkat umgänge mellan barnen och pappan.

Pappan fick inte träffa barnen trots gemensam vårdnad

Vårdnaden om barnen har varit föremål för tvist vid flera tillfällen. År 2016 slog tingsrätten fast att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam, att barnen skulle bo hos mamman och att de skulle ha rätt till umgänge med pappan. År 2014 hade pappan dömts till tre månaders fängelse för bland annat misshandel av sönerna. Till en början skulle därför umgänget med pappan ske med umgängesstöd för att sedan trappas upp gradvis.

Något år efter vårdnadsdomen ansökte pappan om stämning mot mamman eftersom hon hade motverkat umgänget. Han ville att barnen skulle bo med honom och i andra hand att han skulle ha rätt till visst umgänge med barnen. Mamman yrkade för egen del att hon skulle få ensam vårdnad och i andra hand att barnen skulle bo med henne. 

God kontakt med båda föräldrarna ska ges särskild hänsyn

 Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut som gäller vårdnad. Särskild hänsyn ska tas till barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. När det gäller bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ges till en av föräldrarna ska särskild hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som gäller barnet.

Hovrätten påpekar att det finns två huvudsakliga risker att ta hänsyn till i det här målet, nämligen risken för att barnen utsätts för våld eller kränkningar från pappan och risken för att mamman utesluter pappan från barnens liv.

Hovrätten ger pappan ensam vårdnad

 Socialnämnden har genomfört en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och konstaterat att det som talar emot gemensam vårdnad är att föräldrarna inte har något som helst samarbete kring barnen. Utredarna har också bedömt att det inte finns någon risk för att pappan skulle utsätta barnen för något som inte är bra för dem samt att pappan är den som sannolikt bäst skulle tillgodose barnens rätt till kontakt med båda föräldrarna.

Hovrätten tycker inte att mamman har gjort allt hon har kunnat för att få barnen att umgås med pappan. Domstolens slutsats är att pappan ska ha ensam vårdnad om barnen, eftersom han är den av föräldrarna som har bäst förutsättningar att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Publicerad 18 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • Rådgivning inom sociala frågor

    Har du svårigheter med frågor om exempelvis ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!
  • JP RättsfallsnetLSS

    Tjänsten bevakar samtliga domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Nyheter

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021