Pappa som dömts för misshandel av sina barn får ensam vårdnad

Trots att en pappa tidigare har dömts för misshandel av sina två söner anser hovrätten att pappan är den som bäst kan tillgodose barnens behov av kontakt med båda föräldrar och ger honom därför ensam vårdnad. Detta med anledningen av att mamman i fyra år har motverkat umgänge mellan barnen och pappan.

Pappan fick inte träffa barnen trots gemensam vårdnad

Vårdnaden om barnen har varit föremål för tvist vid flera tillfällen. År 2016 slog tingsrätten fast att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam, att barnen skulle bo hos mamman och att de skulle ha rätt till umgänge med pappan. År 2014 hade pappan dömts till tre månaders fängelse för bland annat misshandel av sönerna. Till en början skulle därför umgänget med pappan ske med umgängesstöd för att sedan trappas upp gradvis.

Något år efter vårdnadsdomen ansökte pappan om stämning mot mamman eftersom hon hade motverkat umgänget. Han ville att barnen skulle bo med honom och i andra hand att han skulle ha rätt till visst umgänge med barnen. Mamman yrkade för egen del att hon skulle få ensam vårdnad och i andra hand att barnen skulle bo med henne. 

God kontakt med båda föräldrarna ska ges särskild hänsyn

 Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut som gäller vårdnad. Särskild hänsyn ska tas till barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. När det gäller bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ges till en av föräldrarna ska särskild hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som gäller barnet.

Hovrätten påpekar att det finns två huvudsakliga risker att ta hänsyn till i det här målet, nämligen risken för att barnen utsätts för våld eller kränkningar från pappan och risken för att mamman utesluter pappan från barnens liv.

Hovrätten ger pappan ensam vårdnad

 Socialnämnden har genomfört en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och konstaterat att det som talar emot gemensam vårdnad är att föräldrarna inte har något som helst samarbete kring barnen. Utredarna har också bedömt att det inte finns någon risk för att pappan skulle utsätta barnen för något som inte är bra för dem samt att pappan är den som sannolikt bäst skulle tillgodose barnens rätt till kontakt med båda föräldrarna.

Hovrätten tycker inte att mamman har gjort allt hon har kunnat för att få barnen att umgås med pappan. Domstolens slutsats är att pappan ska ha ensam vårdnad om barnen, eftersom han är den av föräldrarna som har bäst förutsättningar att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Senast uppdaterad 18 feb 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Vi går igenom gällande rätt och aktuell praxis för att ge uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley
  • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Finn Kronsporre

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området