Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer. Lagrådsremissen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet. Förslaget innehåller bland annat ett ökat ansvar för kommuner när det kommer till personer som utövar våld. Dessutom föreslås att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas.

 

– Våld i nära relationer är i hög grad ett upprepningsbrott. För att skydda dem som utsätts för våld och stoppa det dödliga våldet behöver vi rikta insatser både till de våldsutsatta och dem som utövar våld mot närstående. Med dessa lagförslag genomför vi viktiga förstärkningar av arbetet med att förebygga våld i nära relationer, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Ökat ansvar och mandat till kommunerna

Kommunernas socialnämnder föreslås få i uppgift att verka för att personer som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det. Denna bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget innebär att förutsättningarna att genomgå behandling för personer som utövar våld mot en närstående ska vara likvärdiga över landet. För 2021 har det generella statsbidraget till kommunerna tillförts 30 miljoner kronor och från och med 2022 kommer 60 miljoner kronor per år att tillföras permanent, för att kommunerna ska kunna utföra denna uppgift.

Stöd från sjukvården till drabbade barn

Barn som lever i situationer där det förekommer våld i nära relationer behöver få särskilt stöd. Därför föreslår regeringen att barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Det gäller även om det är en förälder eller någon annan som barnet bor tillsammans med och inte barnet själv som blivit utsatt. Dessa bestämmelser föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Socialtjänsten och sjukvården ska få lov att bryta sekretess mot polisen

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att under vissa förutsättningar kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde till Polismyndigheten. Syftet är att förhindra att en person begår ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående. Möjligheterna att förebygga allvarliga brott förbättras avsevärt om information kan lämnas i dessa fall. Den sekretessbrytande bestämmelsen föreslås införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

_______________________________________________________________

Kompetensutveckling kring juridiken om våld i nära relationer

Verksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som möter våldsutsatta behöver kunskap och verktyg för att på bästa sätt och utifrån sin profession kunna både skydda och stötta den som drabbas. I kursen Våld i nära relationer och juridiken, den 27 april, går vi igenom vad våld i nära relation innebär, vad handläggare och vårdanställda frågar om och hur de bemöter våldsutsatta. Vi går också igenom den viktigaste juridiken, både relevanta lagregleringar kring våld i nära relation, rättspraxis, dokumentation och handläggningsrutiner, som alla tillsammans syftar till att skapa en trygghet i arbetet, berättar kursledare och jurist Linda Larsson.

Publicerad 22 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024