Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nytt EU-direktiv om konsumenters grupptalan har röstats igenom

Nytt-EU-direktiv-om-konsumenters-grupptalan.jpg

EU-parlamentet har godkänt ett nytt EU-direktiv som gör att konsumentgrupper ska kunna gå samman och kollektivt väcka talan i EU.

De nya reglerna innebär att vi får en standardiserad modell för grupptalan i alla medlemsländer, vilket ger konsumenterna ett bra skydd mot masskada. Samtidigt införs lämpliga skyddsmekanismer för att undvika rättegångsmissbruk.

– Med detta nya direktiv fann vi en balans mellan mer konsumentskydd och att ge företag den rättsliga säkerhet som de behöver. I en tid när Europa testas hårt har EU visat att man kan leverera och anpassa sig till nya verkligheter, bättre skydda sina medborgare och tillhandahålla nya konkreta rättigheter som svar på globaliseringen och dess konsekvenser, säger föredraganden Geoffroy Didier, EPP, Frankrike.

Alla medlemsländer måste nu införa åtminstone ett effektivt förfarande som gör det möjligt för behöriga organ exempelvis konsumentorganisationer eller offentliga myndigheter att väcka talan vid domstol för att få till stånd ett föreläggande eller gottgörelse. Syftet med lagstiftningen är att få den inre marknaden att fungera bättre genom att stoppa olagliga metoder och underlätta konsumenternas tillgång till rättslig prövning.

Den här modellen för europeisk grupptalan gör så att enbart behöriga organ, till exempel konsumentorganisationer, kan företräda konsumentgrupper och väcka talan vid domstol, i stället för advokatbyråer. 

För att de behöriga organen ska kunna väcka gränsöverskridande talan måste de uppfylla samma kriterier i hela EU. De måste visa prov på en viss grad av stabilitet och att de bedriver offentlig verksamhet. Deras verksamhet får heller inte drivas med vinstsyfte. När det gäller inhemsk talan måste organen uppfylla de kriterier som fastställs i de nationella lagarna. 

EU-parlamentet skriver även att de nya reglerna också innebär ett robust skydd mot rättegångsmissbruk genom att ”principen om att förloraren betalar” ska användas. Den säkerställer att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader för förfarandet. För att ytterligare förhindra missbruk i samband med grupptalan bör straffskadestånd undvikas. De behöriga organen bör också införa förfaranden som undviker intressekonflikter och yttre påverkan, särskilt om de finansieras av en tredje part.

Grupptalan kan inledas mot näringsidkare om de påstås ha kränkt EU:s lagar på ett stort antal områden, såsom dataskydd, resor och turism, finansiella tjänster, energi och telekommunikationer.

Slutligen omfattar direktivet även överträdelser som har upphört innan grupptalan har inletts eller avslutats, eftersom bruket kanske måste förbjudas för att förhindra att det upprepas.

Publicerad 30 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy