Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018

Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Reglerna om obligatorisk förskoleklass ska dock inte börja tillämpas förrän höstterminen 2018. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala

I syfte att utjämna variationer i betygssättning runt om i landet införs lagändringar som ska klargöra de nationella provens funktion. Till att börja med säger lagändringen att lärare inte bör rätta sina egna elevers nationella prov. För det andra ska de nationella proven vara avidentifierade vid rättningstillfället. Vidare införs nya paragrafer i skollagen som klargör att resultatet på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Slutligen ska proven även digitaliseras. Digitala prov ska öka likvärdigheten i betygssystemet och göra hanteringen av de nationella proven effektivare.

Obligatorisk förskoleklass

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper. Ändringen började gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de elever som börjar höstterminen 2018. 

Politisk information i skolan

Osäkerhet om hur politiska partier får bjudas in till skolor har lett till passivitet från skolornas sida, vilket regeringen menar kan äventyra skolornas demokratiuppdrag. I och med lagändringen ska nu rektor besluta om hur politiska partier ska bjudas in och urvalet ska ske på objektiva grunder. Det ska inte vara möjligt att formulera urvalsgrunden så att specifika partier medvetet utesluts. 

Arbetar du med skolfrågor?

Läs mer om vårt beslutsstöd på det skoljuridiska området. 

Senast uppdaterad 3 jan 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området