Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nu börjar läsa-skriva-räkna-garantin gälla – läs mer om skolans ansvar

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.

Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver utifrån deras olika förutsättningar och behov. Den 1 juli 2019 träder en förstärkning av skollagen i kraft. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. 

skola_lasa_skriva_rakna_garanti16x9.jpg

Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

Ansvar för att uppfylla garantin

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att de extra anpassningar som planerats också har genomförts och följts upp för att säkerställa att de gett resultat. Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin 

När är garantin uppfylld?

Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har 

  • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
  • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
  • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
  • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat
  • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. 

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin. 

Kompetensutveckling och stödmaterial för genomförandet av garantin

För att ge skolorna stöd i att uppfylla garantin kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten att genomföra insatser för att implementera garantin och erbjuda kompetensutveckling. Målgrupperna för insatserna är lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer. Genom kompetensutveckling kommer lärarna och förskollärarna bland annat att få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Insatserna kommer att innehålla

  • språk och kommunikation
  • matematiska resonemang och uttrycksformer
  • elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning.

Publicerad 13 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy