Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nämnd gjorde rätt när fyra hemmaboende vuxna barns hyresdelar beaktades vid beräkning av ekonomiskt bistånd

social_Nämnd-gjorde-rätt-när-fyra-hemmaboende-vuxna-barns-hyresdelar-beaktades-vid-beräkning-av-ekonomiskt-bistånd.jpg

När vuxna barn bor hemma bör man ta hänsyn till deras möjligheter att bidra till de gemensamma boendekostnaderna när man bedömer föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd. I det här fallet hade nämnden beaktat fyra vuxna barns hyresdelar vid beräkningen av det ekonomiska biståndet, trots att barnen var folkbokförda på annan adress. Kammarrätten anser att nämnden visat att barnen bor i föräldrarnas lägenhet och därmed gjort rätt i att beakta deras ansvar för hyran vid biståndsberäkningen.

Bakgrund

Ett par ansökte hos en arbetsmarknads- och socialnämnd om ekonomiskt bistånd för mars månad till bland annat boendekostnad. Vid beräkningen av biståndet hade nämnden beaktat att utöver makarnas fyra underåriga barn bodde även deras fyra vuxna barn i lägenheten. De vuxna barnen ansågs ansvara för var sin del av lägenhetens hyreskostnader, och dessa delar togs med som en fiktiv inkomst vid beräkningen av biståndet.

Makarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten och menade att de vuxna barnen inte bodde i lägenheten utan var inneboende hos deras bror i en annan lägenhet, där de även var folkbokförda.

Nämnden ansåg att överklagandet skulle avslås och menade att det hade gjorts hembesök hos familjen där man observerade bland annat att det fanns totalt tio sängar i lägenheten. I broderns lägenhet fanns däremot bara en dubbelsäng. Enligt nämnden var det därför osannolikt att de vuxna barnen inte bodde tillsammans med sina föräldrar.

Förvaltningsrätten biföll överklagandet varpå nämnden överklagade domen till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Frågan i målet är hur parets ekonomiska bistånd för mars 2021 ska beräknas. För att besvara frågan måste kammarrätten först bedöma om deras fyra vuxna barn kan anses bo i lägenheten. Om så är fallet ska barnen anses ansvara för var sin del av lägenhetens hyreskostnader och dessa delar ska då beaktas som en fiktiv inkomst vid beräkningen av föräldrarnas bistånd. Det är de sökande som har bevisbördan för att förutsättningarna är uppfyllda för att de ska ha rätt till det sökta biståndet.

Kammarrätten konstaterar att folkbokföringen är en presumtion om var en person ska anses vara bosatt. Finns det omständigheter som starkt talar för att personen är bosatt på en annan adress kan dock presumtionen brytas.

De omständigheter som nämnden har lagt fram i målet ger enligt kammarrätten ett klart stöd för slutsatsen att de vuxna barnen bor i familjens lägenhet trots att de är folkbokförda på en annan adress.

Enligt kammarrätten har paret därför inte kunnat visa att de har rätt till det sökta biståndet.

Av Linn Dedorson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Publicerad 21 mar 2022

Linn Dedorson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024