Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vård för fyra syskon som isolerats och fått hemundervisning

Fyra syskon hade hållits isolerade och utsatts för omfattande omsorgsbrister av sina föräldrar. Barnen hade mycket begränsade erfarenheter av hur samhället fungerar och saknade grundläggande färdigheter som att klara sin hygien självständigt, knyta skorna, åka buss och handla i affär. Barnen gavs därför vård enligt LVU

Fyra syskon i åldrarna 4, 10, 13 och 16 år utsattes för omfattande omsorgsbrister under lång tid av sina föräldrar. Varken mamman eller pappan lärde barnen att klara de mest basala saker, som hur man duschar, väljer kläder och i det yngsta barnets fall, hur man äter själv. Att inte låta barnen gå i vanlig skola eller i något annat sammanhang träffa andra vuxna och barn innebar att man tog ifrån dem möjligheten att utvecklas till självständiga individer. Socialnämnden ansökte om att syskonen skulle ges vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

social_isolerade_barn16x9.jpg

Stimulans och social utveckling

I utredningen framgår bland annat att barnen saknar basala färdigheter som att klara sin hygien självständigt, skala en banan eller knyta skorna. Det finns också uppgifter om att barnen har fått bristfällig mat, att de har saknat rutiner, att de har levt i en smutsig hemmiljö och att de har visat sig vara oerfarna när det gäller aktiviteter som att åka buss och handla i affär. 

Utredningen bygger till stor del på barnens egna berättelser, men uppgifterna får stöd av socialsekreterare, polis, vårdpersonal och familjehemsföräldrar. Kammarrätten anser att uppgifterna sammantaget ger en tydlig bild av att barnen under en längre tid har levt ett begränsat och isolerat liv. De har mycket begränsade erfarenheter av hur samhället fungerar utanför familjens boende. De är muskelsvaga och har dålig balans, vilket tyder på att de inte har kommit ut och rört på sig tillräckligt. 

Barnens utbildning

De tre äldsta barnen saknar grundläggande kunskaper i läs- och skrivförståelse och matematik. De har också svårt med tidsuppfattning och kan inte klockan fullt ut. Nämnden menar att barnen har goda begåvningsmässiga förutsättningar och att kunskapsbristerna istället beror på att de har haft hemundervisning. Föräldrarna menar dock att barnens resultat beror på att deras modersmål är engelska och inte svenska.

Kammarrätten konstaterar att barnen aldrig har gått i svensk skola utan att de har undervisats i hemmet med hjälp av läromedel från en amerikansk skola. Kommunen har känt till hemundervisningen, men har utgått från att barnen har vistats utomlands i så stor utsträckning att de inte har varit skolpliktiga i Sverige.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten bedömer att föräldrarnas omfattande omsorgsbrister redan har lett till att de tre äldsta barnens hälsa och utveckling har skadats. Det yngsta barnet har påverkats i mindre grad. Omsorgsbristerna har inte bara handlat om skolgången utan föräldrarna visar ingen förståelse för övriga omsorgsbrister. Även om föräldrarna nu är villiga att låta barnen gå i vanlig skola och förskola kvarstår därför en påtaglig risk att barnens hälsa och utveckling skadas om de befinner sig i hemmiljön. De behöver därför placeras utanför hemmet. Eftersom det inte finns något samtycke till en sådan placering ska vården ges med stöd av LVU.

Publicerad 5 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024