Lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd

mark_miljo_Lagradsremiss_om_mer_differentierat_strandskydd.jpg

Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Regeringen har presenterat ett förslag på en ny strandskyddslagstiftningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.

Strandskyddslagstiftningen ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, i delar, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.

För att få ett strandskydd som är mer differentierat, ändamålsenligt, effektivt och legitimt presenteras en reform med både lättnader och skärpningar av strandskyddet jämfört med i dag.

Lättnader med fokus på landsbygder


Det ska bli enklare att bygga strandnära i vissa landsbygder. När det gäller lättnader föreslår regeringen en ny typ av områden – s.k. strandnära utvecklingsområden – med fler möjligheter till dispens från strandskyddet i landsbygder och i små tätorter.

Strandnära utvecklingsområden kan användas i hela landet där det råder god tillgång till obebyggt strandskyddat område och lågt bebyggelsetrycket samt där området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.

Upphävt strandskydd vid små sjöar och smala vattendrag


Regeringen föreslår även att strandskyddet upphävs vid sjöar som är mindre än en hektar och vattendrag som är smalare än två meter och istället ska en zon för fri passage gälla för att bevara allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Inget strandskydd vid anlagda sjöar och vattendrag


Vidare föreslår regeringen att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats i syfte att minska näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön, genomföra en klimatanpassningsåtgärd, eller för att skapa bättre förutsättningar för djur- och växtlivet.

Förstärkt strandskydd i vissa områden och ökad tillsyn

För att säkra strandskyddets syften, nämligen att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten finns det även behov av att stärka strandskyddet i vissa högexploaterade områden. Närhet till natur är en viktig aspekt för friluftslivet. För att stärka tillgången till strandnära natur för alla föreslås strandskyddet därför skärpas och förtydligas.  

Lagändringarna föreslås i huvudsak börja gälla den 1 juli 2022.

Publicerad 2 dec 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023