Lagändringar angående nyanlända elever

Den 1 januari 2016 trädde ett antal lagar i kraft angående nyanlända elever i skolan. Numera finns ett särskilt regelverk för mottagande och skolgång för nyanlända elever. Det är huvudmannen som ansvarar för att organisera mottagandet av eleverna utifrån det som bedöms fungera bäst för verksamheten och ge eleven en väl fungerande introduktion till utbildningen i den svenska skolan. De nya lagarna omfattar bland annat: 

En definition av begreppet nyanländ

En definition av begreppen nyanländ har införts och som nyanländ räknas den som:

1. har varit bosatt utomlands,
2. nu är bosatt i landet, och
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

Den som nu är bosatt här, är den som är folkbokförd i Sverige. Vid tillämpningen av skollagen ska också vissa barn som inte är folkbokförda här anses som bosatta i landet, bl.a. asylsökande och barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt barn som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, s.k. gömda barn. Barn som enligt dessa bestämmelser ska anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. Man räknas som nyanländ i högst fyra år efter att man börjat skolan i Sverige. 

Obligatorisk bedömning av elevens kunskaper

Skolan ska göra en bedömning av den nyanlända elevens kunskaper. Inom två månader ska rektor besluta om placering i en lämplig årskurs och en undervisningsgrupp som passar elevens ålder, förkunskaper, och personliga förhållanden i övrigt. Under tiden för bedömningen avgör rektorn en lämplig placering, vilket kan vara tex en förberedelseklass eller annan undervisningsgrupp.

Elevens placering

Eleven ska ha sin fasta tillhörighet i en ordinarie undervisningsgrupp men en nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen kan delvis få undervisas i förberedelseklass. När en elev bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningarn ska undervisningen i förberedelseklass upphöra. Undervisning i förberedelseklass får inte vara längre än två år.  

Prioriterad timplan

Det finns möjlighet att ge eleven en prioriterad timplan under en begränsad tid och till exempel omfördela antalet timmar i andra ämnen till förmån för undervisning i svenska. Den totala undervisningstiden ska dock motsvara den tid som andra elever i samma årskurs har rätt till.

Om skolan bedömer att eleven inte kommer att kunna nå kunskapskraven trots åtgärder som prioriterad timplan och delvis undervisning i förberedelseklass ska rektor se till att behovet av särskilt stöd utreds så snart som möjligt.

Nyanlända barn är ett mycket aktuellt ämne och i JP Skolnet finns flertalet intressanta analyser om exempelvis rätten till utbildning för gömda barn, modersmålsundervisning, ensamkommande flyktingbarn m.m.

Logga in i JP Skolnet för att ta del av materialet. Är du ännu inte kund kan du testa JP Skolnet kostnadsfritt!

Publicerad 12 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023