Kvinna får betala tillbaka bistånd eftersom hon har tillgångar i form av hundvalpar

Social_Kvinna-får-betala-tillbaka-bistånd-eftersom-hon-har-tillgångar-i-form-av-hundvalpar.jpg

En kvinna fick återbetala 25 257 kronor till nämnden eftersom det uppdagades att hon hade fått ekonomiskt bistånd trots att hon verkade som hunduppfödare. Kvinnan hade tillgångar i form av flera nyfödda hundvalpar som annonserades ut på internet för 22 000 kronor styck. Kammarrätten anser att kvinnan inte har lämnat in de uppgifter som krävs, vilket har lett till att hon har fått ekonomiskt bistånd som hon inte har rätt till.

Bakgrund

En kvinna hade fått ekonomiskt bistånd mellan april och juni 2019. I juni uppdagades det att kvinnan hade en verksam kennel och hade ett flertal valpar ute till försäljning för 22 000 kronor styck. I april hade kvinnan sökt personal som skulle ta hand om valparna som skulle födas i maj. I augusti föddes ytterligare en kull med valpar. Nämnden ansåg att kvinnan skulle återbetala hela det utbetalda beloppet med en total summa om 35 445 kronor eftersom hon sedan 2020 hade en fastställd sjukpenninggrundande inkomst 266 700 kronor utifrån en anställning. Nämnden menade att kvinnan därför hade betalningsförmåga. Efter juni hade kvinnan inte lämnat in några ytterligare ansökningar och nämnden antog därför att hon hade tillräckliga inkomster för att klara sin försörjning.

Förvaltningsrätten avslog nämndens ansökan om återbetalning med hänvisning till att nämndens utredning inte gav stöd för att kvinnan hade betalningsförmåga att återbetala biståndet. Nämnden överklagade förvaltningsrättens beslut.


K
ammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att kvinnan har varit aktiv som hunduppfödare både före och efter att nämnden fattade beslut om ekonomiskt bistånd 2019. Den första frågan som kammarrätten tar ställning till är om det finns grund för att återkräva biståndet som betalats ut. Eftersom kvinnan var medveten om valparnas ankomst och den tillgång som de skulle medföra borde kvinnan ha upplyst nämnden om det vid ansökan om bistånd. Det saknas skäl att anta att värdet på valparna är något annat än den summa som de annonserats för menar kammarrätten. Hundvalparna föddes i maj, men nämndens utredning ger inte stöd för att kvinnan skulle ha kunnat tillgodogöra sig några intäkter för valparna redan i april. Valparnas värde kan därför inte ligga till grund för beräkningen av rätten till bistånd i april, men däremot för maj och juni. Sammantaget anser kammarrätten att kvinnan inte har lämnat in de uppgifter som krävs, vilket har lett till att hon har fått ekonomiskt bistånd som hon inte har haft rätt till.

Den andra frågan som kammarrätten tar ställning till är om återkravet får bifallas utifrån kvinnans betalningsförmåga. Under nämndens utredning har kvinnan inte lämnat in ekonomiska underlag, inte gett samtycke till inhämtning av uppgifter eller medverkat i utredningen i övrigt. Det framkommer dock att kvinnan under 2020 fick en fastställd sjukpenninggrundande inkomst om 266 700 kronor utifrån en anställning. Kammarrätten anser därmed att kvinnan inte blir ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt genom att återbetala biståndet. Kammarrätten beslutar därför att kvinnan ska återbetala 25 257 kronor till nämnden.

Av Johanna Norbäck, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Publicerad 21 jan 2022

Johanna Norbäck

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023