Kommun får inte köpa in distansundervisning till grundskolan

En parfymallergisk elev blev sjuk av skolmiljön. För att tillgodose elevens rätt till utbildning slöt kommunen ett avtal om distansundervisning med en annan kommun. Skolinspektionen har nu beslutat att distansundervisningen ska upphöra och menar att en kommun ska bedriva undervisning i grundskolan i egen regi.

En elev i årskurs 7 hade hög frånvaro och skolans utredning visade att eleven blev sjuk av parfymer och inte kunde vistas i skolmiljön. Skolan vidtog ett flertal åtgärder för att anpassa skolmiljön. Bland annat fick eleven en assistent, skolan använde parfymfri tvål och rengöringsmedel och skolan ökade ventilationen. Trots åtgärderna kunde eleven fortfarande inte vistas i skolan.


Skolinspektionen har beslutat att distansundervisning inte får köpas in till grundskolan

Elevens hemkommun slöt då ett avtal med ett företag som bedrev distansundervisning, för att eleven skulle få undervisning i samtliga grundskoleämnen.

Av skollagen framgår det att det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser. Enligt skollagen får uppgifter som hör till undervisningen inom grundskolan inte får lämnas ut på entreprenad, vilket alltså skedde i det aktuella fallet.

Kommunen måste nu se till att distansundervisningen upphör och vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång och få rätt till särskilt stöd.

Är du intresserad av frågor som rör särskilt stöd och rätten till utbildning? Med JP Skolnet har du ett rättsligt stöd i skoljuridiska frågor och tillgång till de senaste domarna och besluten. Testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 10 mar 2017

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området