Kommun får inte köpa in distansundervisning till grundskolan - JP Infonet

Kommun får inte köpa in distansundervisning till grundskolan

En parfymallergisk elev blev sjuk av skolmiljön. För att tillgodose elevens rätt till utbildning slöt kommunen ett avtal om distansundervisning med en annan kommun. Skolinspektionen har nu beslutat att distansundervisningen ska upphöra och menar att en kommun ska bedriva undervisning i grundskolan i egen regi.

En elev i årskurs 7 hade hög frånvaro och skolans utredning visade att eleven blev sjuk av parfymer och inte kunde vistas i skolmiljön. Skolan vidtog ett flertal åtgärder för att anpassa skolmiljön. Bland annat fick eleven en assistent, skolan använde parfymfri tvål och rengöringsmedel och skolan ökade ventilationen. Trots åtgärderna kunde eleven fortfarande inte vistas i skolan.


Skolinspektionen har beslutat att distansundervisning inte får köpas in till grundskolan

Elevens hemkommun slöt då ett avtal med ett företag som bedrev distansundervisning, för att eleven skulle få undervisning i samtliga grundskoleämnen.

Av skollagen framgår det att det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser. Enligt skollagen får uppgifter som hör till undervisningen inom grundskolan inte får lämnas ut på entreprenad, vilket alltså skedde i det aktuella fallet.

Kommunen måste nu se till att distansundervisningen upphör och vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång och få rätt till särskilt stöd.

Är du intresserad av frågor som rör särskilt stöd och rätten till utbildning? Med JP Skolnet har du ett rättsligt stöd i skoljuridiska frågor och tillgång till de senaste domarna och besluten. Testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 10 mar 2017

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området