Kommun får inte köpa in distansundervisning till grundskolan

En parfymallergisk elev blev sjuk av skolmiljön. För att tillgodose elevens rätt till utbildning slöt kommunen ett avtal om distansundervisning med en annan kommun. Skolinspektionen har nu beslutat att distansundervisningen ska upphöra och menar att en kommun ska bedriva undervisning i grundskolan i egen regi.

En elev i årskurs 7 hade hög frånvaro och skolans utredning visade att eleven blev sjuk av parfymer och inte kunde vistas i skolmiljön. Skolan vidtog ett flertal åtgärder för att anpassa skolmiljön. Bland annat fick eleven en assistent, skolan använde parfymfri tvål och rengöringsmedel och skolan ökade ventilationen. Trots åtgärderna kunde eleven fortfarande inte vistas i skolan.


Skolinspektionen har beslutat att distansundervisning inte får köpas in till grundskolan

Elevens hemkommun slöt då ett avtal med ett företag som bedrev distansundervisning, för att eleven skulle få undervisning i samtliga grundskoleämnen.

Av skollagen framgår det att det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser. Enligt skollagen får uppgifter som hör till undervisningen inom grundskolan inte får lämnas ut på entreprenad, vilket alltså skedde i det aktuella fallet.

Kommunen måste nu se till att distansundervisningen upphör och vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång och få rätt till särskilt stöd.

Är du intresserad av frågor som rör särskilt stöd och rätten till utbildning? Med JP Skolnet har du ett rättsligt stöd i skoljuridiska frågor och tillgång till de senaste domarna och besluten. Testa tjänsten gratis!

Publicerad 10 mar 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022